top of page
RESULTATEN-PICTO.png

1

ICT 

Doel:

‘Het leveren en implementeren van een leerlijn ter stimulering van de digitale geletterdheid van leerlingen, aangeboden aan leerkrachten en docenten’. Deze leerlijn is vraag gestuurd, gericht op het PO en VO en wordt met en door de leerkracht / docent uitgevoerd op de school. De leerlijn is in de basis geïntegreerd met het bestaande onderwijs. Basicly is de leverancier.

Ontwikkeling:

In 2020 heeft werkgroep ‘ICT’, bestaande uit ict-coördinatoren en leidinggevenden uit het PO, VO en MBO, de volgende stappen gezet:

 

 • Verbreding werkgroep
  Er vindt verbreding plaats van het aantal deelnemende partijen in werkgroep 1. Toegevoegd zijn dr. Aletta Jacobs College uit Hoogezand, docentvertegenwoordiging vanuit het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum en het Theda Mansholt College en vertegenwoordiging van de PO organisatie VCOMOG. Daarnaast zal in 2021 ook Terra Winsum vertegenwoordigd worden, evenals vanuit het VO Het Hogeland College kan aansluiten.

 • Overdracht PO-VO
  Er is overleg met Basicly over de wens vanuit de werkgroep om de mogelijkheden te verkennen de individuele doorlopen route die digitaal is vastgelegd overgedragen kan worden naar het VO, omdat ook het VO werkt met de leerlingportal van Basicly. ‘Digitaal rijbewijs’ dat je meeneemt naar VO. De mogelijkheid hiertoe is besproken en daar is voor dit schooljaar technisch op geanticipeerd. Daarnaast zijn er in overleg met de werkgroep en afzonderlijk het dr. Aletta Jacobs College aanpassingen gedaan aan het digitaal platform van Basicly, dat wordt ingezet voor onderwijs in digitale geletterdheid in PO en VO.

 • Digitaal portfolio
  Vanuit de werkgroep wordt gesproken over een digitaal portfolio in PO en VO. Er is onderzoek gedaan (op bestuursniveau) naar welke PO school/organisatie een digitaal portfolio beheert, welk platform daarvoor wordt gebruikt en op welke wijze het portfolio is ingericht. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen PO/VO-scholen in ons werkgebied zijn die actief werken met een digitaal portfolio. Afgesproken is de mogelijkheid te onderzoeken welk platform kan volstaan voor zowel PO als VO om in te zetten voor het uitwerken van een digitaal portfolio. Het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum heeft bij wijze van pilot in het LVS-systeem Magister een functionaliteit opengezet dat voor mentoren/leerlingen kan dienen als digitaal portfolio.

 • Bovenbouw VO
  Er wordt binnen de werkgroep overlegd over de wijze waarop het onderwijs in digitale geletterdheid  een vervolg kan / zou moeten krijgen in de bovenbouw van het VO. Voor het bewaken van de voorhoedefunctie in deze regio en het creëren en borgen van een doorgaande leerlijn van PO-VO-MBO/HBO/WO. Daartoe is door de werkgroep gecorrespondeerd met het bestuur van KG en is overleg gevoerd datzelfde bestuur. Daarnaast heeft een digitaal overleg plaatsgevonden tussen de voorzitter van de werkgroep en Basicly om te brainstormen over de wijze waarop digitale geletterdheid uitgewerkt kan worden in de bovenbouw van het VO. De uitkomsten daarvan worden meegenomen in de verder te nemen stappen in 2021.

 • Tinkercad – 3D printen
  Uit de inventariserende gesprekken van de werkgroep in 2020 wordt geconstateerd dat in de bovenbouw van het PO met Tinkercad wordt gewerkt (3D-printen), geïntegreerd in onderwijsprogramma’s. De vraag voor en van de werkgroep is hoe dit een vervolg kan krijgen op de VO-scholen, los van projectinzet van 3D-printen dat al wel plaatsvindt. Afgesproken is dit te formuleren als actiepunt voor 2021.   

 • IT-route VO
  Uit de inventariserende gesprekken van de werkgroep in 2020 blijkt dat op één van de VO-locaties in de regio de bestaande IT-route in de bovenbouw VO mogelijk zou worden afgeschaft. Vanuit de werkgroep is daarop gesproken met de schoolleiding van de betrokken school. De schoolleiding heeft in een later stadium van schooljaar 2019-2020 uiteindelijk besloten de IT-route in stand te houden.

 • Toepassen ontwerpvaardigheden
  Leerlingen van het R.P.Cleveringa Lyceum in klas 3 hebben opgedane digitale ontwerpvaardigheden toegepast bij het ontwerpen van PR-producten voor het Day for change-project bij het vak economie. Een waar succes!

 • EVENT Lang Leven Digitaal Leren
  Op 12 februari 2020 heeft KG samen met Basicly en Noorderpoort het ICT-event: EVENT Lang Leven Digitaal Leren georganiseerd. Zo’n 60 bestuurders, directies, beleidsmakers en ondernemers vierden samen een geslaagd eerste jaar van het grootste onderwijsproject in Nederland op het gebied van digitale geletterdheid. De grote opkomst voor het evenement benadrukt dat de vernieuwing van en aanvulling op het onderwijscurriculum een prioriteitspositie voor de regio inneemt. Voor het hele verslag: lees nieuwsbericht en bekijk de video. 

 • Financiering vanuit de Economic Board Groningen
  Met de Economic Board Groningen (EBG) hebben we 1 december 2020 de eindafrekening opgesteld omdat zij de onderwijsprogramma’s volledig wil overdragen aan KG. De nog overgebleven financiële middelen die in het verleden zijn toegezegd zijn overgemaakt naar onze vereniging. We zijn de EBG zeer dankbaar voor de bekostiging van het programma ICT.

OPBRENGST

De vaardigheden van leerlingen op het gebied van digitale geletterdheid zijn vergroot.

Middels:

 • de totstandkoming en continuering van onderwijs in digitale geletterdheid op 105 PO en VO-scholen in Noord en Midden Groningen.

 • de uitbreiding van onderwijs in digitale geletterdheid als vak naast het eerste leerjaar ook in het tweede leerjaar in te zetten op het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum;

leerlingen
7669

Het aantal docenten in PO en VO dat is getraind en wordt ingezet voor onderwijs in digitale geletterdheid is vergroot.

Middels: : trajecten ICT (Basicly)

scholen
105

leerkrachten/ docenten
7

De inzetbaarheid van het digitale platform van Basicly is door aanpassingen meer variabel voor inzet in het VO.

Middels: Overleg met werkgroep en individuele scholen.

upgrade
digitaal platform Basicly

Er is in breder verband sprake van steeds meer informatie-uitwisseling over deelgebieden binnen het thema onderwijs en ICT: gebruik van platforms, borging doorgaande leerlijn, digitale borging van leerontwikkeling, toepassen van vaardigheden (bijvoorbeeld 3D-printen).

Middels: werkgroep 1 ICT vergaderingen.

werkgroepleden

13

De impact op en het belang van het ICT-project voor de regio hebben we laten zien aan zo’n 60 bestuurders (waaronder de CvK, gedeputeerde arbeidsmarkt, directeur NPG en wethouders), directies, beleidsmakers en ondernemers. Hierdoor zijn bestaande samenwerkingen geïntensiveerd en nieuwe samenwerkingen aan gegaan, om uiteindelijk een volledig digitaal geletterde samenleving te krijgen.

Middels: EVENT Lang Leven Digitaal Leren

bestuurders, directies, beleidsmakers en ondernemers

60

bottom of page