top of page
foto achtergrond NSMV.png

NIET STAPELEN
MAAR VERVANGEN

nsmv-LOGO-.png

NIET STAPELEN
MAAR VERVANGEN

met de regio
als klaslokaal

De scholen die verenigd zijn in Kansrijke Groningers willen de kinderen in onze regio optimale ontwikkelkansen bieden, niet alleen op het gebied van rekenen en taal. Dat kan onder andere door het opdoen van levensechte ervaringen, ook buiten de school; de regio als klaslokaal. 
Er staat scholen hiervoor een enorm (deels door overheden gesubsidieerd) aanbod ter beschikking, alleen is dit aanbod vaak nog erg versnipperd, waardoor scholen door de bomen het bos niet zien. Ook sluit dit aanbod vaak niet goed aan op de behoefte van de school (op dat moment) en/of wordt het aanbod door het toch al drukke programma door het onderwijs vooral als ‘extra’ ervaren. Veel scholen zouden dit graag anders zien, net als veel aanbieders overigens.

NIET STAPELEN MAAR VERVANGEN

In Den Bosch is een aanpak ontwikkeld, die wellicht ook in onze regio kan zorgen voor een betere match tussen het onderwijs en het rijke educatieve aanbod buiten de school: de aanpak NIET STAPELEN MAAR VERVANGEN. Kern van deze aanpak is dat het aanbod buiten de school wordt gekoppeld aan de doelen waar het onderwijs sowieso aan wil/moet werken. Daarmee wordt de vraag van de school steeds meer leidend voor het aanbod. Zo vindt gaandeweg een transitie plaats van aanbodgericht naar vraaggestuurd, waarbij het onderwijs steeds meer en explicieter de vraag stelt. Het educatieve aanbod buiten de school wordt daarmee niet stapelend, maar vervangend. Onderzoeksbureau Oberon heeft onderzoek gedaan naar de effecten van deze nieuwe samenwerking. Het onderzoek is hieronder te downloaden.

VERKENNING HET HOGELAND EN EEMSDELTA

Op verzoek van Kansrijke Groningers heeft Jan Plooij, initiatiefnemer van NIET STAPELEN MAAR VERVANGEN, onderzocht welke mogelijkheden er in de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta zijn om de aanpak NIET STAPELEN MAAR VERVANGEN ook in onze regio in te zetten voor het realiseren van een betere match tussen onderwijs en het aanbod buiten de school. Jan Plooij is zowel online als fysiek op onderzoek uitgegaan en heeft o.a. gesprekken gevoerd met een groot aantal vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, educatieve aanbieders en gemeenten. Dit heeft geresulteerd in een Analyserapport en een Adviesrapport. Deze rapporten zijn hieronder te downloaden.

WAT ZIJN DE 
BELANGRIJKSTE CONCLUSIES?

Momenteel houden scholen – met terechte redenen – de deur vaak dicht voor dergelijke ontdekkingen en ontmoetingen. En beleven het als STAPELEN. Belangrijke bezwaren zijn: werkdruk, onvoldoende financiën en gevoel van weerstand tegen het enorme – en mede daardoor – onoverzichtelijk aanbod van buiten.


Gemeente Het Hogeland en Eemsdelta hebben beleid, financiën en grote uitvoeringsorganisaties om voor kinderen en jongeren dergelijke ontdekkingen en ontmoetingen te faciliteren op alle leergebieden van het onderwijs.

Het huidige aanbod is grotendeels aanbodgestuurd. Op de gebieden kunst & cultuur, gezondheid, sport en taal/ lezen zijn enkele grotere spelers actief, die goed een verbindende rol zouden kunnen vervullen tussen alle aanbieders op dit thema. Op het gebied van Natuur- en Milieueducatie is dit niet het geval, maar is er wel behoefte aan meer bundeling van krachten.

In het opgestelde Adviesrapport worden zeven aanbevelingen gedaan:

  1. Scholen, gemeente, educatieve aanbieders en bedrijven: stel een gezamenlijk de missie en uitgangspunten vast voor het verbeteren van het leerecosysteem, te beginnen in Het Hogeland en Eemsdelta.

  2. Scholen: vraag de grote lokale aanbieders (nog) meer samen te werken

  3. Schoolbestuurders: vraag om de samenwerking tussen scholen, grote educatie aanbieders en gemeente opnieuw, vraaggestuurd en meer uniform in te richten op basis van de gezamenlijk geformuleerde missie en uitgangspunten.

  4. Start met voorbeeldscholen die als rolmodel kunnen dienen voor de andere scholen. De combinatie met Tijd voor Toekomstscholen ligt hierbij erg voor de hand; voor deze scholen biedt deelname mogelijkheden tot versterking van het verrijkende aanbod, door deze meer doelgericht te maken.

  5. Scholen: vraag de educatieve aanbieders om gezamenlijk één digitale plek te realiseren waar scholen het educatieve aanbod kunnen vinden. Gekoppeld aan het digitale curriculum van ieder school apart.

  6. Scholen: vraag de educatieve aanbieders om de kwaliteit van het aanbod op hun leergebied te beoordelen. Ook van kleinere educatieve aanbieders en commerciële organisaties.

  7. Scholen: vraag gemeente en educatieve aanbieders om gezamenlijk de kwaliteit en kwantiteit van de vraag gestuurde samenwerking te onderzoeken.

WAT ZIJN DE 
ADVIEZEN?

bottom of page