top of page

* Kijk voor de beschrijving van de activiteiten:

Intro:

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind.

Doel:

‘Ontwikkel een doorgaande coach-/begeleidingslijn PO-VO-MBO en arrangeer een aanbod aan activiteiten die kansengelijkheid bevorderen’.

 

Specifieke doelgroep:

Leerlingen die vanuit de thuissituatie niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben in hun onderwijsloopbaan en daarmee het risico lopen op afstromen, uitvallen of uitstromen op een lager niveau dan ze gezien hun capaciteiten zouden kunnen.

Ontwikkeling:

 

In 2021 heeft werkgroep ‘Gelijke Kansen’, bestaande uit Gelijke Kansen Coördinatoren uit het PO, VO en MBO, de volgende stappen gezet:

 • Delen van ervaringen
  De Gelijke Kansen Coördinatoren hebben ervaringen uitgewisseld betreffende de verschillende Gelijk Kansen projecten in het PO, VO en MBO.

 • Samenwerking VO-MBO
  Het GKA PO, VO en MBO-project: ‘Blik op de toekomst’, met als doel: een betere aansluiting te bewerkstelligen als leerlingen overstappen naar het vervolgonderwijs is uitgevoerd. Het doel van het project was: Leerlingen krijgen een beeld van de mogelijkheden voor vervolgonderwijs en beroepen.

 • Overdracht Gelijke Kansen leerlingen
  De overdracht van Gelijke Kansen leerlingen is onderwerp van gesprek.

 • PO-VO-MBO: Gelijke Kansen Conferentie
  Het project ‘Ieder Kind Kansrijk’ (een mindset) is geïnitieerd en voorbereid. Het project heeft als doel: professionalisering van alle pedagogische medewerkers versterken in hun aanpak van de Gelijke Kansen Alliantie. De conferentie ‘Ieder Kind Kansrijk’ is uitgesteld naar 2022.

Ontwikkelingen op de scholen:
PO Noordkwartier en Marenland:

 • Programma Thuis in taal (taalbevorderingsprogramma)
  De Gelijke kansen coördinatoren hebben een plan geschreven voor een pilot in het PO voor het programma Thuis in taal (onderbouw taalontwikkeling i.s.m. ouders).

 • Routes naar sociale domein beter in kaart brengen
  De scholen hebben nu allemaal School Maatschappelijk Werk (SMW). Ook de buitendorpen  doen mee met een pilot en hebben op deze manier 4 uur per week een SMW-er. De SMW zou ingezet kunnen worden om mogelijkheden vanuit sociale domein beter in kaart te brengen. SMW heeft een belangrijke rol hierin en verlicht het werk van de IB-er en het schoolteam. Een probleem is dat er veel verloop is van SMW.

 • Doorverwijzing en heroverwegingen op de agenda
  In het directieoverleg wordt er regelmatig een terugkoppeling gegeven over doorverwijzing/ heroverwegingen bij de Eindtoets. Hoe hier mee om te gaan wordt besproken.

 • IMC-pilot
  Op 1 school is het project gestart. In 2022 een vervolg geven aan project op 1 school. Overwegen in 2022 hoe de uitrol verder gerealiseerd kan worden om meer kinderen te bereiken.

 • Voorbereiden grote conferentie onderwijsdag met het thema ‘elk kind kansrijk’.
  Op de onderwijsdag van de besturen Marenland en Noordkwartier in 2022 zal de grote conferentie plaatsvinden. (Onderwijsdag voor 560 personeelsleden). Deze conferentie zou in 2021 plaatsvinden maar hebben we moeten verplaatsen naar 15 juni 2022 i.v.m. de coronamaatregelen. Murat Isik is 1 van de sprekers en het boek ‘Wees onzichtbaar’ zal ingezet worden. Een onderdeel van de onderwijsdag wordt: Onderzoek naar trajecten aanbieden leerkrachten aangaande armoede en geld.

 • Kansrijke Groningers en armoedebeleid staan structureel op de agenda van directies
  Bij beide besturen komt regelmatig (om de 6 weken) items van Kansrijke Groningers aan bod. Via het Marenland bulletin is er elk magazine een item vanuit Kansrijke Groningers aan bod gekomen. Dit zetten we voort. Er heeft een workshop plaatsgevonden aangaande armoede. Dit is bezocht door 8 werknemers.

 • Samenwerking PO VO
  De werkgroep PO VO komt eens in de twee maanden bijeen. Er worden afspraken gemaakt. Deze afspraken worden gedeeld in directie overleggen en in bijeenkomsten met leerkrachten groep 7 en 8, docenten VO en IB-ers.

 • Scholingsbijeenkomst signaleren en organiseren
  De scholingsbijeenkomst rondom signaleren en ondersteunen voor leerkrachten in groep 6, 7 en 8 heeft plaatsgevonden in de vorm van een leercafé. De opkomst was zeer laag: 3 leerkrachten. Binnen de beide besturen is er met een aantal scholen een pilot gestart met FOCUS PO waarin signaleren en adviseren aan bod komt. Voor het ondersteunen van leerkrachten lijkt geen interesse vanuit onderwijsveld.  Nadenken of dit onderdeel anders aangevlogen dient te worden of te parkeren.

 • Werkgroep uitbreiden met Expertise Diana Deen
  Diana is aangesteld vanaf 1 september 2021 en wordt bekostigd uit GKA.

VO Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum / Theda Mansholt College:
 • Personal Boost programma
  Het kansengelijkheidsprogramma is verder uitgewerkt; we hebben gemerkt dat er een toenemende behoefte is aan persoonlijke begeleiding. De mate waarin leerlingen aanvullend ondersteund en/of begeleid kunnen en/of moeten worden indien daar noodzaak toe en/of behoefte aan is, verschilt nogal. Verschillen veroorzaakt door economische, emotioneel/mentale, opleidings- of medische oorzaken dragen bij aan ongelijke kansen tussen leerlingen om een zo goed mogelijk uitstroomniveau te behalen. We merken dat Corona deze verschillen heeft doen toenemen: leerlingen hebben het schoolgaan gemist en waren tijdens online onderwijsperiodes meer aangewezen op zichzelf en de ondersteuning thuis. Er zijn dit jaar 10 leerlingen begeleid. Door de toenemende behoefte is er een aanvraag gedaan om het aantal te verdubbelen van 10 naar 20 leerlingen per kalenderjaar.

VO Theda Mansholt College (VMBO):
 • Implementatie huiswerkbegeleiding
  Is gestart en uitgebreid met vakspecifieke begeleiding. Momenteel doen 21 leerlingen mee aan het planningsprogramma (non cognitieve vaardigheden). Dit zijn voorlopig alleen examenklassen. Uitbreiding naar andere leerjaren volgt. Er doen 23 leerlingen mee aan het huiswerkbegeleidingsproject.

 • Taalondersteuning
  Werkgroep taalbeleid bestaat uit 8 personen. De plannen zijn uitgewerkt en er is een start gemaakt met implementatie. In januari 2022 staat een schoolbrede kick off in de planning. Alle scholen van SVOE zijn betrokken bij deze Kick off. Er is een filmpje gemaakt voor de Kick Off. Een typecursus is van start gegaan. 24 leerlingen nemen deel. In februari start de volgende groep met 24 leerlingen. 
  Er zijn abonnementen op leesmiddelen aangeschaft (Voor de Mini bieb (leesstimulatie) boeken aanschaffen, tijdschriften voor in de klassen om samen te lezen) om taalontwikkeling te bevorderen. Dit is toegankelijk voor alle leerlingen en wordt bij een aantal vakken als verplicht item ingezet om ruimte in de lessen op te vullen.

 • Petje af
  Ondersteuning ten aanzien van sociaal kapitaal kan worden gerealiseerd door het project “petje af”. Er heeft een voorlichting plaatsgevonden over het project aan ouders uit de eersteklassen tijdens de eerste ouderavond. Er waren enthousiaste reacties van ouders.

 • OOM (Onderwijs Op Maat)
  In de OOM (Onderwijs Op Maat) klassen is behoefte aan brede sociale en maatschappelijke ontwikkeling t.b.v. groeimogelijkheden van de leerling. Deze leerlingen gaan in projecten kennis maken met thema’s als wetenschap, geschiedenis en leefwereld oriëntatie. In 2021 is het eerste project gestart met 20 leerlingen en 4 docenten. Er zijn 2 uitjes georganiseerd, naar het Planetarium en de Batavia Werf. De wereld van de leerlingen wordt op deze wijze vergroot. In 2022 zullen minimaal 2 projecten gerealiseerd worden.

 • Onderzoek naar verdere wensen en behoeften
  -Sport en gezonde school is een project voor de nieuwbouw van de campus. De LO vaksectie is hierbij betrokken. Er komt een gezonde kantine en sport oriëntatie voor alle leerlingen op de woensdagmiddag (schaatsen, klimmen, mountain biken etc.)
  -Er komt een financieel loket waar ouders vragen kunnen stellen over tegemoetkomingen en andere school gerelateerde financiële vragen. Hiervoor wordt momenteel foldermateriaal ontwikkeld.

 • Structureren borging gegevens m.b.t. kansengelijkheid
  Expert teams geven structuur aan de projecten. De projecten worden geëvalueerd middels de PDCA cyclus. Er wordt gewerkt met een visie document. Door projecten te starten met een KickOff wordt de betrokkenheid van medewerkers en managers vergroot.

 • Doorstroomprogramma HAVO
  Mentoren voeren ambitiegesprekken gedurende het jaar en inventariseren welke behoeften de leerling heeft om de doorstroom succesvol te maken.

 • Ambitiegesprekken TMC
  2x per jaar worden er ambitiegesprekken gevoerd door de mentoren met leerlingen en ouders. De docenten hebben en training gehad in gespreksvoering.
  Gesprekken worden gevoerd in: Start van het schooljaar en in januari.
  De vraag is nog wat het vervolg wordt van wat er is besproken. Invulling geven aan wensen van leerlingen zou evt. in de maaturen kunnen.

 

VO Dollard College Woldendorp:
 • De Gelijke Kansen Voorzieningen zijn voortgezet: ‘Time Out Voorziening’ en ‘Ondersteuning bij het leren en plannen’

 • Gelijke Kansen Alliantie in het team
  Op 2 juli heef er een studiedag plaatsgevonden waar het hele team aanwezig was.
  Bij de inleiding van deze middag heeft de Gelijke Kansen Coördinator het belang van Gelijke Kansen besproken. Er bleek toch voor veel nog best onduidelijk te zijn waar de GKA nu echt voor staat. Het team ging met elkaar in gesprek en de coördinator heeft het belang van Gelijke kansen uitgelegd en welke rol het team daar in kan spelen voor die leerlingen. Men vond dit erg nuttig en leerzaam.

 • Begeleiden leerlingen in coronatijd
  Is vooral ingezet op gedegen opvang voor leerlingen die het thuis moeilijker hebben. We hebben een uitgebreide opvang opgezet en hebben vele leerlingen daarmee kunnen bedienen. Extra hulp in begeleiding en planning, structuur in de dag en digitale problemen zoals slechte internetverbindingen en laptops die het niet goed doen hebben we daarmee getackeld.

 • Extra ondersteuning voor leerlingen
  Er zijn leerlingen die in het eerste half jaar van 2021 meer begeleiding nodig hadden dan dat ze wellicht ontvingen. Door de NPO-gelden en de GKA-gelden te bundelen zijn er in het tweede half jaar van 2021 veel leerlingen extra ondersteund op het gebied van executieve functies en sociaal-emotionele vaardigheden.

 • CJG onderdeel van ondersteuningsteam
  Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) maakt nu onderdeel uit van het ondersteuningsteam. Op die manier zijn de lijntjes heel kort naar andere begeleiding.

MBO Noorderpoort Appingedam:
 • Het studiecentrum/noodopvang tijdens de lockdown
  Studenten die in de knel komen door de thuissituatie om hun lessen online te volgen en te werken aan opdrachten, kunnen terecht in het studiecentrum/noodopvang. Het studiecentrum wordt structureel ingezet om studenten extra ondersteuning te bieden.

 • Pre- MBO klas
  Voor studenten die (nog) niet schoolbaar/leerbaar zijn is er een Pre-MBO klas. 16 studenten hebben deelgenomen aan de pre-MBO klas, na een traject van 15 weken, zijn ze succesvol gestart met een passende MBO/HBO opleiding.

 • Activiteit vergroten van wereld: Exchangeweek Berlijn
  Deze activiteit is i.v.m. corona uitgesteld naar juni 2022.

 • Onderwijs ontwikkelen in en rondom praktijkruimtes op school
  Praktijkruimtes voor alle opleidingen zijn klaar.

 • Onderwijs in de Koppelpaarden
  Onderwijs in de Koppelpaarden (innovatieve werkplaats bij de campusbouwplaats om te verbinden en te ontwikkelen met samenwerkingspartners in de regio) is uitgesteld.

 • Taalondersteuning
  Vanaf september 2021 wordt er extra taalondersteuning aangeboden vanuit Educatie aan studenten van niveau 1 tot niveau 4 die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen. Na dit studiejaar wordt dit geëvalueerd.

 • Ontwikkeling doorlopende leerlijn VO
  We hebben de afgelopen maanden geïnvesteerd in nieuw innovatief lesmateriaal. Voor de opleiding Pedagogisch Werk hebben we lesmateriaal aangeschaft om les te kunnen gaan VO-leerlingen, met als doel; oriëntatie beroepskeuze. I.v.m. corona zijn de lessen die gegeven zouden worden aan VO-leerlingen uitgesteld.

 • Samenwerking gemeente, educatie en MBO voor het ontwikkelen van een passend taal- en activeringstraject om succesvolle instroom voor Antilliaanse studenten uit de regio mogelijk te maken.
  Er hebben meerdere overleggen plaatsgevonden met de gemeenten, educatie en het MBO om te bespreken hoe we succesvolle instroom voor Antilliaanse/ anderstalige studenten kunnen bevorderen. De groep uitkeringsgerechtigden die onder de 27 jaar zijn gaan deelnemen aan het Pre-MBO traject en krijgen extra ondersteuning vanuit educatie. Educatie gaat samen met het MBO kijken of we een maatwerkopleiding kunnen opzetten voor de uitkeringsgerechtigden ouder dan 27 jaar. Het doel is het aanbieden van een passende MBO- opleiding waarin extra taalondersteuning geboden gaat worden.

 • Route Rubicon
  In september 2021 is Route Rubicon gestart voor niveau 2, waar studenten in een kleine groep gepersonaliseerd onderwijs kunnen volgen. De Route Rubicon groep bestaat in Appingedam uit een kleine groep studenten. Er zijn vanuit regulier onderwijs Servicemedewerker Breed niv. 2 een aantal studenten doorgestroomd naar Route Rubicon en hebben daar veel baat bij. Ze gedijen een stuk beter in een kleine groep en waar mogelijkheden zijn tot stages binnen de regio. De docent heeft goed contact met betrokken studentbegeleider. RMC-ers en leerplichtambtenaar hebben ook studenten aangemeld voor de Route Rubicon groep in Appingedam en zijn betrokken bij het proces.

 • Bewustwording wat betreft de gevolgen van het opgroeien in armoede is vergroot en de urgentie wordt gevoeld en er is een plan van aanpak opgesteld.
  Dit is een terugkerend thema in het team. In intake- en loopbaangesprekken en is veel aandacht voor de randvoorwaarden om succesvol te kunnen studeren bij het Noorderpoort. Studenten en ouders worden gewezen op financiële ondersteuningsmogelijkheden en zo nodig geholpen bij het aanvragen daarvan. In coronatijd is er extra aandacht voor het organiseren van goede studiecondities: een studiecentrum. Noodopvang op school, beschikbaar stellen van laptops e.d. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de financiële regelingen. De gelijke kansen coördinator is ook verantwoordelijk voor het aanvragen van de financiële maatregelen.
  Corona heeft veel gedaan met het welbevinden van studenten. Dit studiejaar 2021-2022 gaan we veel activiteiten doen met studenten om het welbevinden te vergroten, zoals culturele activiteiten, educatieve voorstellingen, teambuildingsactiviteiten etc. Activiteiten die het welbevinden en de leefwereld van jongeren vergroten, maar niet voor iedereen haalbaar zijn door de financiële situatie waarin een groot deel van de studenten zich in bevinden.

 • BOP's en trajecten
  60 leerlingen hebben begeleiding vanuit het begeleidings- en adviesteam waarvan 40 studenten een begeleidingsplan hebben.  Momenteel maken 20 studenten gebruik van het studiecentrum, waarin ze begeleid worden bij het plannen, organiseren, structuren het wegwerken van achterstanden door corona. 18 jongeren gaan starten met het Pre- MBO traject, waarvan 9 jongeren vastgelopen zijn in het voorgezet onderwijs, 4 jongeren vanuit een uitkering weer naar school gaan en 6 jongeren die een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit studiejaar zijn 9 jongeren gestart bij route rubicon. Het onderwijsconcept Route Rubicon biedt voortijdige schoolverlaters (vsv-ers) en dreigende vsv-ers de gelegenheid om in een aangepast traject hun startkwalificatie te behalen.

 • Onderwijsmedewerkers voelen de urgentie en maken beleid betreffende kansenongelijkheid
  Het gehele team werkt structureel aan de uitvoering van een aantal kwaliteitsplannen afgeleid van de Noorderpoortdoelstellingen: 
  1.Jongeren vanuit een kwetsbare naar een kansrijke positie
  2.Gelijke kansen
  3.Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst
  4. Leven Lang Ontwikkelen
  De ontwikkeling en coördinatie van de plannen wordt uitgevoerd door twee projectleiders uit het team. Beide projectleiders zijn actief binnen de werkgroepen van Kansrijke Groningers.
  De Gelijke Kansen Coördinator die zich o.a. bezighoudt met: ontwikkeling van nieuwe trajecten en projecten en het pedagogisch/didactisch klimaat i.s.m. het gehele onderwijsteam van niveau 1 t/m niveau 4.

OPBRENGST
Onderwijs medewerkers

Onderwijs medewerkers voelen de urgentie en maken beleid betreffende kansenongelijkheid

Middels:

 • Gelijke kansen meetings op de scholen: Noordkwartier en Marenland scholen, Dollard College Woldendorp, TMC en RPCL, Noorderpoort Appingedam

 • Gelijke Kansen Coördinatoren op de PO-VO-MBO-scholen die zich o.a. bezig houden met: Gelijke Kansen Voorzieningen/ Coaching/ Intensief mentorraad

 • Thema Gelijke Kansen staat op de agenda’s van directies en teams

 • PO-VO-overleg

Onderwijsmedewerkers

411

Medewerkers voeren het gelijke kansen beleid uit middels bijeenkomsten, projecten en activiteiten

Middels:

 • Project: Blik op de toekomst PO en VO

 • Gezamenlijke werkgroepenbijeenkomst Kansrijke Groningers

 • PO: Leercafé signaleren en adviseren

 • PO: Interactieve bijeenkomst kansrijk verwijzen met leerkrachten, IB en directies

 • PO: Workshop armoede

 • VO: Voorlichting Weekendschool Petje af

 • VO: Intensief mentorcontact (zorgt voor monitoren of er urgentie is)

 • VO: Intensivering in warme overdracht met PO

 • Onderwijs Op Maat (OOM)

 • VO + MBO: financiële ondersteuningsmogelijkheden

 • MBO: intake- en loopbaangesprekken (aandacht voor de randvoorwaarden om succesvol te kunnen studeren)

 • MBO: studiecentrum en noodopvang op school

 • Coachingsprogramma (coördinatie, signaleren door mentoren, coachen, evalueren)

Onderwijsmedewerkers

269

Leerkrachten zijn zich bewust van de risico’s betreffende advisering onder het kunnen van het kind bij de overstap van PO naar VO. Hierdoor zijn 230 adviezen heroverwogen en zo nodig bijgesteld (60) in overleg met ouders.

Marenland: 159 (van de 311) heroverwegingen: 51 bijgesteld

Noordkwartier: 71 (van de 170) heroverwegingen: 9 bijgesteld

Middels:

 • Werkgroepmeetings van PO naar VO/ Meeting over advies voor leerkrachten (BB) in het PO

Onderwijsmedewerkers

60

Verbindingen tussen Gelijke Kansen projecten zijn gelegd, ervaringen worden uitgewisseld, er wordt samengewerkt.

Middels:

 • Werkgroep 5 Gelijke Kansen vergaderingen

Werkgroepleden
8

Leerlingen/ studenten/ ouders

De kansen van leerlingen/ studenten zijn vergroot.

Middels:

 • Coaching in PO, VO en MBO (o.a. begeleiding van PO naar VO, planningsprogramma, taak/ werkhouding en motivatie)

 • Deelname aan Masterclass Pro en Junior Master Class, Weekendschool Petje af, IMC-basis, Gelijke Kansen Voorzieningen, Doorstroomprogramma HAVO, Het LOB traject, Intensief mentorraad, Time-out- en heroriënteringstrajecten en Maatwerktrajecten, Onderwijs Op Maat (OOM), huiswerkbegeleiding, typecursus, Blik op de toekomst, bijstellingen adviezen, studiecentrum MBO, Route Rubicon, Pre-MBO-startklas.

Leerlingen / studenten

931

De betrokkenheid van ouders / verzorgers is vergroot.

Middels:

 • Ondersteuningsactiviteiten (o.a. coaching) voor Gelijke Kansen leerlingen

 • Financieel loket

 • Voorlichting Weekendschool Petje af

Ouders / verzorgers

1282

bottom of page