top of page

3

logo-gelijke-kansen-als-picto-2.png

GELIJKE KANSEN

GKA PO, VO en MBO-project:
Blik op de toekomst

Opbrengst:

20 leerlingen

BEREIK
20

We brengen kinderen van verschillende onderwijsstromen en niveaus met elkaar in contact. Het doel is verbreding van de eigen (leef)wereld en kennismaken met toekomstige onderwijspaden.

Kinderen van de basisschool maken een filmpje waarin ze vragen stellen aan kinderen van het VO en het MBO over hoe hun onderwijs eruit ziet. Leerlingen van het VO en studenten van het MBO antwoorden in filmpjes. We koppelen groepjes van 4 leerlingen aan elkaar, zodat ze een vast aanspreekpunt krijgen en op elkaar kunnen reageren.

In 2021 is het project uitgevoerd op de PO-school Farmsumerborg en het Dollard College Woldendorp. 20 leerlingen hebben er aan deelgenomen. De leerlingen vonden het wel spannend. Ze waren verlegen. De pilot is gestopt, maar kan indien nodig (corona!) weer worden opgepakt en ook opgeschaald.

Noordkwartier en Marenlandscholen (po)

Opbrengst:
8 leerlingen

BEREIK
8
Coachen van leerlingen in het PO (executieve functies)

De leerlingen die zijn begeleid hadden met name problemen met hun executive functies. Juist de executive functies zijn voorspellend voor schoolsucces (Bull en Scerif, 2001). De leerlingen kenden sterke uiteenlopende cognitieve functies maar hadden allen motivatie- een aandachtsproblemen. In de begeleiding is er sterk in gezet op het verbeteren van de executive functies. Het waren m.n.:

-taakinitiatie; de leerling begint niet met de taak nadat het de instructie van de leerkracht heeft ontvangen en begrepen

-flexibiliteit; de leerling blijft vasthouden aan zijn eigen idee en kan niet een andere oplossing bedenken

-plannen en organisatie; de leerling begint zonder na te denken aan een taak en doet maar wat en verliest zichzelf dan in de opdracht.

Door op een coachend manier met de leerlingen te werken krijgen ze zicht op hun eigen problematiek. Het eigenaarschap ligt bij de leerling! We gaan uit van de mogelijkheden van de leerlingen. Ze leren om naar hun eigen functioneren te kijken zodat ze zichzelf zo veel mogelijk kunnen bijsturen. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp van de leerkrachten nodig voor het maken van schoolopdrachten.

In 2021 zijn er 8 leerlingen begeleid. 4 op het gebied van taak/ werkhouding en motivatie en 4 leerlingen in de overgang van PO naar VO. De Gelijke Kansen Coördinatoren zijn trots op de succesvolle verwijzingen en blije kinderen.

Opbrengst:
12 Master Class Pro

32 Junior Master Class

BEREIK
44
Masterclass Pro &
Junior Master Class

In het PO is er een aanbod ter bevordering van de kansengelijkheid. Er is een aanbod voor de meer begaafde leerlingen en de praktijkgerichte leerlingen. De meer begaafde leerlingen gaan een dagdeel in de week naar het VO (HAVO/VWO). En de meer praktijkgerichte leerlingen gaan een dagdeel in de week naar het VMBO/ praktijkonderwijs.

In 2021 hebben 12 leerlingen deelgenomen aan de Masterclass Pro en 32 leerlingen aan de Junior Master Class groep 6/7/8.

Opbrengst:
36 leerlingen

BEREIK
36
Weekendschool
Petje af Hogeland      

36 kansarme jongeren (tussen de 10 en 14 jaar) hebben deelgenomen aan de weekendschool. Zij hebben kennis gemaakt met 7 verschillende beroepen, hun interesses en talenten ontdekt, belangrijke (sociale) vaardigheden ontwikkeld en aan een netwerk gebouwd. Er is een grotere behoefte aan deelname aan de Weekendschool. Er staan 12 leerlingen op de wachtlijst.

Opbrengst:
27 leerlingen

BEREIK
27
IMC-basis-pilot:
Farmsumerborg    

De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen elke week, twee jaar lang onder schooltijd les van bevlogen gastdocenten die de leerlingen meenemen in hun beroepenwereld. De nadruk tijdens de lessen ligt op het zelf doen en ervaren. De bedoeling is om leerlingen op een positieve manier de wereld te laten ontdekken. Een wereld waarmee ze anders niet snel in aanraking komen. Door de lessen denken leerlingen na over hun toekomst; wat vind ik interessant, waar ben ik goed in, wat past bij mij en wat niet? Ze leren vaardigheden die de rest van hun leven van pas komen, vergroten hun netwerk, krijgen meer zelfvertrouwen doordat ze hun talenten en voorkeuren ontdekken en krijgen een breed beeld van de maatschappij en hun mogelijkheden daarin. Hierdoor kunnen ze later goed gemotiveerde keuzes maken als het gaat om schoolprofiel, studie en werk. Dit is waardevol voor alle kinderen in Nederland. Want wie al op jonge leeftijd mee mag doen in de maatschappij, groeit op om daar later zelf een positieve rol in te spelen.

In oktober 2021 is het IMC Basis programma in de gemeente Eemsdelta van start gegaan op basisschool de Farmsumerborg. Deze school bevindt zich in Farmsum en heeft een hoog schoolweging. IMC Basis verankert de school sterker in de buurt doordat enthousiaste professionals uit de directe omgeving van de basisschool betrokken worden bij het onderwijs. Het curriculum wordt samen met de school opgesteld en sluit aan bij de sectoren die actief zijn in de regio en thema’s die aan bod komen in het overige onderwijsaanbod:

Jaar 1: Journalistiek, Recht, ICT, Beeldende kunst, Zorg en welzijn, Wetenschap, Transport en logistiek, Ondernemen, Reflectie lessen.

Jaar 2: Documentaire, Geneeskunde, Techniek, Podiumkunsten, Politiek, Architectuur, Dier en natuur, Horeca.

De school is flitsend van start gegaan met een openingsevent bij Groningen Seaports. De burgemeester heeft de leerlingen toegesproken, verder kregen ze een kijkje in de haven van Delfzijl en mochten zij in een super snelle boot scheuren over het water.

Dollard College Woldendorp
(VMBO/ HAVO/ VWO) 

Mentoring en coaching    

Het Dollard College Woldendorp is een kleine school en heeft een intensieve vorm van mentoring. Een mentor heeft tussen de 10 en 15 leerlingen (halve klas) en kan individuele gesprekken voeren. De mentor heeft op deze manier de leerlingen aardig goed in beeld. De betrokkenheid is hierdoor groot. Zo heeft de mentor aandacht voor de armoedeproblematiek, zo nodig kunnen ouders gewezen worden op aanvraagprocedures voor financiële hulp, zodat leerlingen kunnen meedoen. Het mentoraat duurt 2 jaar.

Opbrengst:
333 leerlingen

BEREIK
333
Gelijke Kansen voorziening:
Time-out voorziening

Op het Dollard College is er een time-out voorziening. Leerlingen die uit de les worden gestuurd worden opgevangen in het time-out lokaal. Leerlingen dienen een uitstuurbrief in te vullen. De time-outleerkracht gaat in gesprek met de leerling over wat er is gebeurd. Na de les vult de leerkracht de achterkant in. De ouders worden altijd gebeld door de leerkracht. De uitstuurbrief dient thuis ondertekend te worden. Het effect van deze voorziening: de problemen van de leerlingen in de lessen worden duidelijk. Leraren sturen minder vaak leerlingen eruit omdat de uitstuurbrief veel tijd kost. Daarnaast vinden leerlingen het niet fijn als er naar huis wordt gebeld.

Iedereen op de school heeft er profijt van als intensievere ondersteuning plaatsvindt. Leerling zelf, de klas waar de leerling in zit, de leraar die de klas en leerling lesgeven. De kansen van leerlingen zijn hierdoor vergroot.

Twee voorbeelden uitgelicht:

 • Een leerling waar de vader plotseling van overleden is heeft in de weken daarna het af en toe moeilijk gehad op school. In de drukte van de klas wilde het even niet, dus heeft die leerling af en toe in het time-out lokaal rustig kunnen werken. Ook zijn er wat gesprekken gevoerd in het kader van rouwverwerking. Hier heeft de leerling veel aan gehad en nog steeds profijt van.

 • Een leerling die tijdens de vrije moment, zoals tussen de lessen en pauzes, erg onrustig en storend was hebben we intensiever kunnen begeleiden door hem af en toe een dag buiten de les in het TO-lokaal te houden. Hierdoor kreeg de klas meer rust, en met de leerling zijn de gedragsverwachtingen in gesprekken benadrukt.

Opbrengst:
20 leerlingen

BEREIK
20

Gelijke Kansen voorzieningen: ‘Ondersteuning bij het leren en plannen’ en ‘Aanvullende ondersteuning bij sociaal emotionele gebeurtenissen en plannen in groepsverband’

Op het Dollard College zijn de volgende voorzieningen actief: ‘Ondersteuning bij het leren en plannen’ (w.o. huiswerk maken) en ‘Aanvullende ondersteuning bij sociaal emotionele gebeurtenissen en plannen in groepsverband’. Er zijn in 2021 20 leerlingen begeleid vanuit de Gelijke Kansen Alliantie en 30 leerlingen vanuit de NPO-gelden.

Dalton-uren

Op het Dollard College dienen alle leerlingen zich in te schrijven voor in ieder geval 3 Dalton-uren. Tijdens deze uren kunnen leerlingen extra uitleg krijgen voor bepaalde vakken, ze mogen in die tijd ook huiswerk maken. Op iedere donderdagmiddag heeft de hele school 2 Dalton-uren. De invulling kan per week verschillen. Opties voor de invulling zijn: creatief/ sportief/geschiedenisproject/ talentontwikkeling/ tutorsysteem [oudere leerling helpt jongere leerling] enz.

Theda Mansholt College (VMBO) 

Opbrengst:
20 leerlingen

docenten

BEREIK
24
OOM (Onderwijs Op Maat)             

In de OOM (Onderwijs Op Maat) klassen is behoefte aan brede sociale en maatschappelijke ontwikkeling t.b.v. groeimogelijkheden van de leerling. Deze leerlingen gaan in projecten kennis maken met thema’s als wetenschap, geschiedenis en leefwereld oriëntatie.

In 2021 is het eerste project gestart met 20 leerlingen en 4 docenten. Er zijn 2 uitjes georganiseerd, naar het Planetarium en de Batavia Werf. De wereld van de leerlingen wordt op deze wijze vergroot.

Opbrengst:
44 leerlingen

BEREIK
44
Planningsprogramma (non cognitieve vaardigheden) en huiswerkbegeleiding

Non-cognitieve vaardigheden gaan niet over kennis, maar over vaardigheden die nodig zijn om kennis te verkrijgen en te kunnen toepassen. Het zijn vaardigheden die er bijvoorbeeld voor zorgen dat een jongere overzicht heeft over taken, doorzettingsvermogen toont, gedisciplineerd werkt of een planning kan maken.

Er is een duidelijke relatie tussen het maken/leren van huiswerk en de schoolprestaties. Soms lukt het om samen met ouders een huiswerkstrategie te ontwikkelen die werkt. Als dit niet het geval is, kan het zinvol zijn om de mogelijkheden van huiswerkbegeleiding op school plaats te laten vinden.

In 2021 is het TMC gestart met huiswerkbegeleiding en uitgebreid met vakspecifieke begeleiding. Momenteel doen 21 leerlingen mee aan het planningsprogramma (non cognitieve vaardigheden). Dit zijn voorlopig alleen examenklassen. Uitbreiding naar andere leerjaren volgt. Er doen 23 leerlingen mee aan het huiswerkbegeleidingsproject.

Taalondersteuning

Om de taalontwikkeling te ondersteunen is er een Mini-bieb op het TMC. Dit is toegankelijk voor alle leerlingen en wordt bij een aantal vakken als verplicht item ingezet om ruimte in de lessen op te vullen. Er zijn boeken en tijdschriften

Opbrengst:
24 leerlingen

BEREIK
24
Typecursus

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen is gebleken dat kinderen die op jonge leeftijd met tien vingers leren typen, zich gemakkelijk kunnen aanpassen op de middelbare school. Het maken van werkstukken, uittreksels en verslagen wordt een stuk eenvoudiger.

Leerlingen die niet goed kunnen typen lopen tegen de volgende zaken aan: Gebrek aan structuur m.b.t. maken van verslagen en werkstukken, gebrek aan typevaardigheid waardoor veel fouten ontstaan en de opdracht lang kan duren en de motivatie om goed af te werken wordt verlaagd.

In 2021 zijn 24 leerlingen van start gegaan om deel te nemen aan de typecursus.

Opbrengst:
20 leerlingen

BEREIK
20
Doorstroomprogramma             

Leerlingen op het TMC die vanuit thuis onvoldoende begeleiding krijgen of een taal- of leerachterstand hebben, kunnen een intensief begeleidingsprogramma volgen waardoor ze kunnen doorstromen naar MBO, van KB naar TL of van TL naar HAVO. Zo is er bijvoorbeeld een keuzewerktijduur voor leerlingen die extra wiskunde nodig hebben voor de aansluiting naar de HAVO. Dit uur is voor alle leerlingen toegankelijk.

Financieel loket

Er komt een financieel loket op het TMC waar ouders vragen kunnen stellen over tegemoetkomingen en andere school gerelateerde financiële vragen. Een financiële coach kan informatie verstrekken over de kosten per schooljaar. Ze wijzen op drie pieken: de vrijwillige ouderbijdrage, de ICT middelen, schoolmateriaal en de schoolreis.

Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum (HAVO/ VWO)

Opbrengst:
10 leerlingen
20 ouders

 

BEREIK
30
Personal boost programma (coachen van leerlingen)

De mate waarin leerlingen aanvullend ondersteund en/of begeleid kunnen en/of moeten worden indien daar noodzaak toe en/of behoefte aan is, verschilt nogal. Verschillen veroorzaakt door economische, emotioneel/mentale, opleidings- of medische oorzaken dragen bij aan ongelijke kansen tussen leerlingen om een zo goed mogelijk uitstroomniveau te behalen. We merken dat Corona deze verschillen heeft doen toenemen: leerlingen hebben het schoolgaan gemist en waren tijdens online onderwijsperiodes meer aangewezen op zichzelf en de ondersteuning thuis.
 

Contextkenmerken:

 • De leerling heeft een kansbehoefte kenbaar gemaakt of de kansbehoefte is door een medewerker van de school aanhangig gemaakt. De kansbehoefte is gerelateerd aan één of meerdere oorzaken die het kansengelijkheidsprogramma beschrijft.

 • De ouder kan / ouders kunnen zelf geen begeleiding bieden daar waar de kansbehoefte actueel is.

 • De ouder geeft aan dat er geen naasten (familie, vrienden, kennissen) zijn die begeleiding kunnen bieden daar waar de kansbehoefte actueel is.
   

Leerlingkenmerken:

 • De leerling ondervindt in de voortgang van het onderwijs aantoonbaar nadeel van de beperkte mogelijkheden in begeleidings- en/of ondersteuningsbehoefte in het regulier onderwijsaanbod.

 • De leerling erkent de kansbehoefte.

 • De leerling is gemotiveerd geboden mogelijkheden te benutten en is bereid daar zoveel tijd en aandacht aan te besteden als afgesproken/noodzakelijk.

 • De leerling kampt met sociaal-emotionele problematiek / verkeert in sociale (en of sociaaleconomische) omstandigheden die de voortgang op school belemmeren.

 

Programmakenmerken:

 • Er is sprake van persoonlijke begeleiding

 • Er is sprake van persoonlijke begeleidingsafspraken

 • Er is sprake van ouderparticipatie. Ouderparticipatie betekent dat de ouder betrokken is bij de ondersteuning, en daarvoor drie-overleggen plaatsvinden, fysiek of online. Betrokkenheid van de ouder betekent:

 • De ouder is op de hoogte van de inhoud van de begeleiding.

 • De ouder is op de hoogte van de vorderingen en het verloop van de uitvoering van de begeleiding.

 • De ouder(s) participeert in de begeleiding. Er wordt afgesproken op welke wijze de ouder kan bijdragen aan de begeleiding.

 • Het contact is individueel fysiek of online. Begeleidingsafspraken op school zijn mogelijk, maar in overleg kan gekozen worden voor begeleiding op afstand door online afspraken te beleggen op een af te spreken tijdstip. Dit is niet gebonden aan schooltijden.

 • De persoonlijke begeleiding is gemiddeld 1 klokuur per week, met een maximale duur van 20 weken (2 schoolperioden / een half schooljaar).

 • De leerling houdt een logboek bij. Het logboek maakt de voortgang en het verloop van het proces inzichtelijk.

 • In 2021 zijn op het RPCL 10 leerlingen begeleid door een personal coach. Personal coaches begeleiden leerlingen die dreigen uit te vallen.

Noorderpoort Appingedam (MBO)

Opbrengst:
60 studenten 

BEREIK
60
Begeleidingstrajecten

Op Noorderpoort in Appingedam zijn de docenten altijd opzoek naar mogelijkheden voor de individuele student. Ze maken passend onderwijs voor iedereen. Er zijn verschillende projecten en ondersteuningsmogelijkheden.

In 2021 hebben 60 leerlingen begeleiding gehad vanuit het begeleidings- en adviesteam, waarvan:

 • 40 studenten een begeleidingsplan hebben

 • 20 studenten gebruik maken van het studiecentrum, waarin ze begeleid worden bij het plannen, organiseren, structuren het wegwerken van achterstanden door corona.

Opbrengst:
16 studenten

BEREIK
16
Pre-MBO-traject: Startklas

De afgelopen jaren merkt Noorderpoort Appingedam dat er een toename is aan studenten die voortijdig met de opleiding (moeten) stoppen. Het merendeel van deze studenten heeft een Nederlands paspoort, maar is de taal niet voldoende machtig. De redenen van uitstroom zijn divers, maar zijn samen te vatten in de volgende belemmerende factoren:

 • Taalachterstand

 • Cultuurverschillen

 • Onvoldoende ontwikkeling ten aanzien van de sociale- en communicatieve vaardigheden.

 • Randvoorwaarden vanuit de student zijn niet op orde (huisvesting, opvang kind(eren), financiële voorwaarden e.d.).

 • Studenten hebben psychosociale problematiek en willen geen hulpverlening of weten de route hiernaartoe niet te vinden.

In deze regio groeien veel jongeren op binnen een kwetsbare en kansarme positie. Noorderpoort Appingedam wil vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid passend onderwijs bieden aan de grote diversiteit aan (toekomstige) studenten in de regio. 

Het traject dat Noorderpoort Appingedam aanbiedt aan deze studenten is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en het versterken van de rand voorwaardelijke voorzieningen om uiteindelijk goed te kunnen starten met een passende opleiding en hiermee studiesucces te vergroten.

In 2021 is de Pre-MBO klas van start gegaan met 16 studenten. Dit was zeer succesvol. 15 studenten zitten nu op een passende MBO/HBO-opleiding.

Opbrengst:
9 studenten

BEREIK
9
Route Rubicon

In september 2021 is Route Rubicon gestart voor niveau 2, waar studenten in een kleine groep gepersonaliseerd onderwijs kunnen volgen. De Route Rubicon groep bestaat in Appingedam uit een kleine groep studenten. Er zijn vanuit regulier onderwijs Servicemedewerker Breed niv. 2 een aantal studenten doorgestroomd naar Route Rubicon en hebben daar veel baat bij. Ze gedijen een stuk beter in een kleine groep en waar mogelijkheden zijn tot stages binnen de regio. De docent heeft goed contact met betrokken studentbegeleider. RMC-ers en leerplichtambtenaar hebben ook studenten aangemeld voor de Route Rubicon groep in Appingedam en zijn betrokken bij het proces.

In 2021 zijn 9 jongeren gestart bij Route Rubicon. Het onderwijsconcept Route Rubicon biedt voortijdige schoolverlaters (vsv-ers) en dreigende vsv-ers de gelegenheid om in een aangepast traject hun startkwalificatie te behalen.

bottom of page