top of page

Resultaten 2018 & 2019 in beeld!

Met trots presenteert Kansrijke Groningers haar resultaten van 2018 en 2019.


Trots is Kansrijke Groningers op haar leden en partners (scholen, gemeenten en bedrijven) die samen vele leerlingen, docenten, ouders en werkgevers hebben weten te bereiken, allemaal met hetzelfde doel: ELKE LEERLING 100% KANSRIJK OP DE ARBEIDSMARKT. Zo zijn op het gebied van digitale geletterdheid, techniek en ondernemerschap vaardigheden ontwikkeld, staat het versterken van de ambitiecultuur centraal, met aandacht voor gelijke kansen voor alle leerlingen en is daarbij de wereld van werk in beeld.


De resultaten van de activiteiten zijn te vinden in een interactieve infographic, met hierin:

- Bereik van doelgroepen/ belanghebbenden

- Resultaten van de werkgroep (doel, ontwikkeling en opbrengst)

- Jaarverslag (voornamelijk financieel verslag)

- Uitgelicht (presentatie van projecten en activiteiten)

- Nieuws (nieuwsberichten van 2018 en 2019)

- Video's (video's van de programma's en activiteiten in 2019)


Nieuwsgierig naar de resultaten? Bekijk nu de interactieve infographic, door te klikken op: https://www.kansrijkegroningers.nl/resultaten-2018-2019


Terugblik 2018 en 2019


Met het ondertekenen van de oprichtingsakte van de Vereniging Kansrijke Groningers kreeg een initiatief dat aanvankelijk startte in Noordoost-Groningen in oktober 2018 een meer definitieve vorm. Dat initiatief, waarbij 7 schoolbesturen waren betrokken, was en is gericht op het vergroten van kansen voor leerlingen in het po, vo en mbo in een regio waarin een aantal ontwikkelingen samenvallen: de krimp in de regio, de bevingen als gevolg van de gaswinning en sociaal economische en –culturele factoren waardoor jongeren in de regio veelal een wat lastiger verloop van hun (school-)loopbaan kennen. Daar staat tegenover dat de regio ook vele kansen biedt, ook voor meer theoretisch opgeleiden. De speerpunten waren snel geformuleerd: een stevige impuls aan ICT in het onderwijs, vergroten van ondernemendheid onder jongeren, inzetten op het denken in termen van loopbaanontwikkeling en zicht bieden op werk in de regio. Een deel van deze speerpunten komt ook terug in het programma dat de Economic Board Groningen heeft voor het onderwijs in het gehele bevingsgebied. Daartoe zijn al programma’s ontwikkeld door Basicly (voorheen ITurnIT), De Jonge Onderzoekers en Jong Ondernemen.


Oprichting vereniging

Uit de gesprekken over het bundelen van de krachten kwam al snel de gedachte voort om een nog te creëren rechtspersoon namens alle schoolbesturen eigenaar te maken van deze programma’s en de daartoe bestemde gelden ook te laten beheren. 2018 is vooral het jaar waarin daar vorm aan is gegeven: het garanderen van inkomsten (vanuit EBG, de gemeenten in het bevingsgebied en de provincie) om meerjarig deze programma’s te verzorgen, het Europees aanbesteden van het ICT-programma en het betrekken van alle schoolbesturen in het bevingsgebied bij deze activiteiten. Als rechtspersoon is uiteindelijk gekozen voor een vereniging, waar thans alle 22 besturen met scholen in de regio ook bij zijn aangesloten. In november 2018 heeft de vereniging zich gepresenteerd aan een groter publiek.


Organiseren en ontwikkelen

Per 1 april 2018 is een projectleider benoemd die als taak heeft de activiteiten van de vereniging te begeleiden en te coördineren. Die activiteiten zijn belegd in vier programmalijnen (ICT/Techniek, Ondernemen, Talent/Loopbaan/Ambitie, Werk in de regio), waarbij voor iedere programmalijn een werkgroep is geformeerd. De leden van de werkgroepen bestaan uit zo’n vijftig leerkrachten, docenten, mentoren, decanen, teamleiders, bestuurders en partners in de arbeidsmarkt. Zij werken aan toekomstproof onderwijs en een goede aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt door het ontwikkelen van doorgaande onderwijsleerlijnen en/ of onderwijsprogramma’s. Voor de eerste twee lijnen zijn externe partijen actief (Basicly, De Jonge Onderzoekers en Jong Ondernemen), voor de andere twee programmalijnen zijn in het najaar van 2018 nadere plannen ontwikkeld. Inmiddels zijn er voor deze werkgroepen ook vier gezamenlijke bijeenkomsten geweest waarop de uitkomsten en resultaten met elkaar worden gedeeld. De resultaten zijn te zien in de interactieve infographic: Resultaten 2018 en 2019 (zie link bovenin dit bericht).


Tot slot

Samenvattend is er in dit eerste jaar vooral tijd en energie gaan zitten in het organiseren van de vereniging zelf (projectleiding, rechtspersoon, financiële zekerheid, organisatie), in het beleggen van het ICT-programma via de Europese aanbesteding en aan het concretiseren van de plannen van de werkgroepen.

Wilma Drenth, voorzitter van de vereniging, heeft in 2019 een baan elders gekregen en is om die reden ook uit het bestuur van de vereniging gestapt. Haar plaats is ingenomen door Aris Fickweiler (Lauwers & Eems).

Vooruitblik naar 2020


In 2020 zetten we in op uitbreiding van het aantal scholen dat gebruik maakt van het aanbod ICT en Ondernemen. Scholen hebben ook de gelegenheid om bij ingang van het schooljaar 2019-2020 aan te sluiten bij programmalijnen 3 en 4 en/of om nieuwe activiteiten te ontwikkelen in een nieuwe programmalijn.

Bestuurlijk hebben we ons kunnen versterken met de komst van een vierde bestuurslid: Antoinette Heijink (GBS De Wierde). Haar kandidatuur leggen we voor aan de ALV.

We streven naar een meerjarige financiering van zowel de organisatie als de projecten van de vereniging. Het bestuur voert daartoe overleg met gemeenten, provincie en hoopt ook aan te mogen sluiten bij het Nationaal Programma Groningen, dat zich immers ook richt op de inwoners van het bevingsgebied. Vanuit de algemene ledenvergadering is aangegeven om vooral vraaggericht te werken en dus ook op te vragen waar behoeftes en wensen van leerlingen en/of scholen liggen.

Op moment van schrijven zit het land midden in de coronacrisis en zijn de scholen gesloten (of gedeeltelijk weer open). De scholen hebben zich uiteraard eerst op hun primaire taak gericht: zo goed mogelijk vorm geven aan opvang van kinderen van ouders uit vitale beroepen en het verzorgen van onderwijs op afstand. Logischerwijs heeft dat de activiteiten van de vereniging op een laag pitje gezet. We zullen met de leden en met de stakeholders moeten bekijken welke consequenties dat heeft voor zowel de activiteiten als voor de organisatie en financiering.


39 weergaven

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page