top of page

5 juli 2021

Met trots presenteert Kansrijke Groningers haar resultaten van 2020

Trots is Kansrijke Groningers op haar leden en partners (scholen, gemeenten en bedrijven) die samen vele leerlingen, docenten, ouders en werkgevers hebben weten te bereiken, allemaal met hetzelfde doel: ELKE LEERLING 100% KANSRIJK OP DE ARBEIDSMARKT. Zo zijn op het gebied van digitale geletterdheid, techniek en ondernemerschap vaardigheden ontwikkeld, staat het versterken van de ambitiecultuur centraal, met aandacht voor gelijke kansen voor alle leerlingen en is daarbij de wereld van werk in beeld.

De resultaten van de activiteiten zijn te vinden in een interactieve infographic, met hierin:

- Bereik van doelgroepen/ belanghebbenden

- Resultaten van de werkgroep (doel, ontwikkeling en opbrengst)

- Jaarverslag (voornamelijk financieel verslag)

- Uitgelicht (presentatie van projecten en activiteiten)

- Nieuws (nieuwsberichten)

- Video's (video's van de programma's en activiteiten)


Nieuwsgierig naar de resultaten? Bekijk nu de interactieve infographic, door te klikken op: https://www.kansrijkegroningers.nl/resultaten-2020Terugblik 2020

De Vereniging Kansrijke Groningers heeft ondanks de uitbraak van Covid-19 toch kunnen werken (wel vertraagd) aan een bestendiging van het aanbod binnen alle 22 schoolbesturen. Onze inzet is blijvend gericht op het vergroten van kansen voor leerlingen in het po, vo en mbo in een regio waarin een aantal ontwikkelingen samenvallen: de krimp, de bevingen als gevolg van de gaswinning en sociaal economische en –culturele factoren waardoor jongeren veelal een wat lastiger verloop van hun (school-)loopbaan kennen. Daar staat tegenover dat de regio ook vele kansen biedt, ook voor meer theoretisch opgeleiden. De speerpunten waren destijds snel geformuleerd: een stevige impuls aan ICT in het onderwijs, vergroten van ondernemendheid onder jongeren, inzetten op het denken in termen van loopbaanontwikkeling en zicht bieden op werk in de regio.


Een deel van deze speerpunten is terug te voeren naar het programma dat de Economic Board Groningen heeft voor het onderwijs in het gehele bevingsgebied. Daartoe zijn al programma’s ontwikkeld door Basicly en Jong Ondernemen. Het afgelopen jaar is er door het bestuur flink ingezet op continuïteit door het verkrijgen van een meerjarige financiering via het Nationaal Programma Groningen. Dit naast de nog lopende financiering via de gemeenten, OCW en Economic Board Groningen.


De projectleider heeft begin 2020 samen met de verschillende werkgroepen gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de programmalijnen. Helaas is een deel van de uitvoering wat gestagneerd door Covid19 maatregelen. Een aantal geplande fysieke activiteiten zoals bijvoorbeeld Werkevent Waarkzat konden door Corona geen doorgang vinden. Achter de schermen is wel verder doorgewerkt aan het doorontwikkelen van de verschillende programma's. De verantwoording van de activiteiten binnen de 4 programmalijnen is te vinden in de interactieve infographic: Resultaten 2020; op de website van Kansrijke Groningers (zie link bovenin dit bericht).


Laatste item: personeel. Antoinette Heijink is in 2020 toegetreden tot het bestuur van de vereniging, waardoor het bestuur voldoende menskracht heeft. Als vierkoppig bestuur is het nu mogelijk geworden om de aanwezige taken en verantwoordelijkheden te verdelen in samenwerking met de projectleider.


Met de Economic Board Groningen (EBG) hebben we 1 december 2020 de eindafrekening opgesteld omdat zij de onderwijsprogramma’s volledig wil overdragen aan KG. De nog overgebleven financiële middelen die in het verleden zijn toegezegd zijn overgemaakt naar onze vereniging. We zijn de EBG zeer dankbaar voor de steun in de opstart van onze vereniging.


Vooruitblik naar 2021

In 2021 zetten we in op uitbreiding van het aantal scholen dat gebruik maakt van het aanbod Ondernemen. Scholen hebben ook de gelegenheid om bij ingang van het schooljaar 2020-2021 aan te sluiten bij programmalijnen 3 en 4 en/of om nieuwe activiteiten te ontwikkelen in een nieuwe programmalijn.


In 2021 zullen we helaas ook afscheid gaan nemen van een van de grondleggers van de vereniging. Hans van der Molen zal in mei tijdens de ALV formeel afscheid nemen, hiermee verliest de vereniging een enthousiast pleitbezorger van onze gemeenschappelijke doelstellingen. We zullen op gepaste wijze afscheid nemen binnen de mogelijkheden van Covid-19.


De financiële administratie die tot nu toe verzorgd is door Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta zal in april 2021 overgedragen worden aan Van der Meer Accountants & Adviseurs, dit vanwege het vertrek van Ronny Koerhuis bij de stichting. De stichting kiest tijdelijk voor een ZZP-er als controller. Om de continuïteit te kunnen waarborgen is er gekozen voor Van der Meer.


Inmiddels is bekend dat het gelukt is om een meerjarige financiering te krijgen vanuit het Nationaal Programma Groningen. Dit biedt ons de mogelijkheid om verder te gaan met alle ontwikkelingen die de afgelopen jaren zijn ingezet, programma’s kunnen gecontinueerd worden en verbreed tot en met 2024. We zullen ons ook richten op vervolggesprekken met de gemeenten en provincie om te zorgen voor continuïteit tot minimaal 2028.


Na ruim een jaar last te hebben van de Coronacrisis is het moeilijk om vooruit te lopen op alle te plannen activiteiten. De hoop is dat de tweede helft van 2021 weer volop kan worden ingezet op alle geplande activiteiten. Hierbij blijven we zoeken naar een zo optimaal mogelijke ondersteuning voor de verschillende werkgroepen en bijbehorende activiteiten.

bottom of page