top of page

* Kijk voor de beschrijving van de activiteiten:

Intro:

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind.

Doel:

‘Ontwikkel een doorgaande coach-/begeleidingslijn PO-VO-MBO en arrangeer een aanbod aan activiteiten die kansengelijkheid bevorderen’.

 

Specifieke doelgroep:

Leerlingen die vanuit de thuissituatie niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben in hun onderwijsloopbaan en daarmee het risico lopen op afstromen, uitvallen of uitstromen op een lager niveau dan ze gezien hun capaciteiten zouden kunnen.

Ontwikkeling:

 

In 2020 heeft werkgroep ‘Gelijke Kansen’, bestaande uit Gelijke Kansen Coördinatoren uit het PO, VO en MBO, de volgende stappen gezet

 • Delen van ervaringen
  De Gelijke Kansen Coördinatoren hebben ervaringen uitgewisseld betreffende de verschillende Gelijk Kansen projecten in het PO, VO en MBO.

 • Samenwerking VO-MBO
  Tijdens de werkgroepmeetings is het volgende plan gemaakt: GKA PO, VO en MBO-project: Blik op de toekomst, met als doel: een betere aansluiting te bewerkstelligen als leerlingen overstappen naar het vervolgonderwijs. Het project start in januari 2021. Leerlingen krijgen een beeld van de mogelijkheden voor vervolgonderwijs en beroepen.
  (voor meer informatie, zie uitgelicht)

 • Overdracht Gelijke Kansen leerlingen
  De overdracht van Gelijke Kansen leerlingen is onderwerp van gesprek.

 • PO-VO-MBO: Gelijke Kansen Conferentie
  Om de situatie in deze regio (o.a. armoedecijfers) goed in beeld te brengen is er op 11 februari 2020 een Gelijke Kansen Conferentie georganiseerd voor de directeuren uit het PO-onderwijs, de teamleiders en directeuren uit het VO en de teammanagers uit het MBO. De wethouders en beleidsadviseurs van de 3 DAL-gemeenten hebben ook geparticipeerd. (voor meer informatie, zie uitgelicht)

Ontwikkelingen op de scholen:
PO Noordkwartier en Marenland:

Door de lockdown en coronaperikelen zijn wij helaas beperkt gebleken in activiteiten. Ook het onderdeel coaching door coördinatoren GKA is niet van de grond gekomen. De tendens daarbij is dat scholen de voorkeur geven aan nauwe samenwerking met hun IB-er. Dat betekent dat we andere aspecten gaan belichten.

 • Het thema Gelijke Kansen staat op de agenda bij de Noordkwartier en Marenland scholen. Contacten zijn gelegd met besturen en directies. Middels een PowerPoint is het vraagstuk breed kenbaar gemaakt door de coördinatoren Gelijke kansen alliantie.

 • De voorbereide evenementen hebben niet plaats kunnen vinden vanwege Corona.

 • Van PO naar VO.
  De leerlingen hebben geen eindtoets gemaakt en het advies van de leerkracht PO is overgenomen door het VO. Er is extra aandacht voor deze leerlingen die in 2020 naar het VO zijn gegaan. Deze leerlingen worden nauwgezet gevolgd. Er is nu meer overleg over plaatsing. Welke vraagstukken komen aan bod? Dit wordt verder opgepakt komend jaar.

 • RET begeleiding: voorlichting aan collega’s van het Regionale Expertise Team van de stichtingen Marenland en Noordkwartier zijn gegeven door Tiny van Iddekinge.
  Opbrengst:  De orthopedagogen hebben dit onderwerp als vast onderdeel opgenomen in de leerlingenzorg.

 • De GKA-film (betreffende individuele begeleiding van leerlingen in groep 6 en 7), is gerealiseerd om werkwijze zichtbaar te maken hoe er binnen de schoolbesturen van Marenland en Noordkwartier gewerkt wordt aan het bevorderen van gelijke kansen. De film is verspreid naar  beide besturen en het informatiekanaal PO/VO in onze regio. De Film is te bekijken via de websites. Dit moet nog doorgetrokken worden naar de scholen.

 • Er is een bijeenkomst gehouden en geïnitieerd voor PO/VO. Presentatie door Allan Varkevisser en Hilde Kruijskamp. Ook de regionale kranten hebben het onderwerp gelijke kansen opgepikt.

 • De geplande grote bijeenkomst voor personeel van stichting Noordkwartier en Marenland over gelijke kansen met Murat Isik hebben wij helaas moeten afgelasten.

 • Er zijn contacten gelegd met Petje af, IMC en JINC.

   

Samenvattend:
Het onderwerp Gelijke kansen is beter in zijn geheel onder de aandacht gebracht en zit meer in de harten van mensen. De bewustwording is vergroot.
De documentaire Klassen is daarbij onder de aandacht gebracht en er zijn veel positieve reacties van leerkrachten, directie en bestuurders.
Deze werkgroep ziet nieuwe kansen en mogelijkheden en pakken dit op en werken het uit.

VO Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum / Theda Mansholt College:
 • Werving Gelijke Kansen Coördinator TMC en RPCL:. Op het TMC is er het afgelopen jaar door Covid niet veel activiteit geweest. Daarnaast is de gelijke kansen coördinator met moeite geworven. Deze persoon maakt nu een plan en inventariseert wat de hulpvraag is. Een deel van het budget wordt gereserveerd voor de daadwerkelijke begeleiding. Op het Cleveringa Lyceum is niet zozeer gezocht naar een coördinator, maar meer naar uitvoerende ondersteuning.

 • Coachen van leerlingen.
  De ondersteuningscoördinator op het Cleveringa Lyceum signaleert samen met mentoren. Daarop zijn 10 leerlingen begeleid die geen steun van huis uit kunnen verwachten.

 • Gelijke Kansen op de agenda.
  Er zijn verschillende overleg momenten geweest over het Gelijke Kansen project op het TMC en op het RPCL met schoolleiders en met medewerkers.

 • Overleg Gelijke Kansen TMC, RMC en KG.
  Er heeft een afstemmingsoverleg plaatsgevonden tussen het Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) van de gemeente Delfzijl met het TMC en Kansrijke Groningers. Er is gesproken over hoe vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen en wat het Gelijke Kansen project hierin kan bieden.

 • Deelname werkgroep Gelijke Kansen.
  Het afgelopen jaar heeft de voormalig directeur deelgenomen in de werkgroep. Dit is overgenomen door een interim-teamleider. Vanaf 2021 zal de geworven Gelijke Kansen Coördinator gaan deelnemen.

 • Afstemmingsproject Delfzijl Noord.
  Er heeft afstemming plaatsgevonden met Delfzijl-Noord over het afstemmingsproject. Dit is in de beginfase. Er wordt een doorgaande begeleidingslijn ontwikkeld en hier is afstemming over met de gemeente. Dit plan richt zich op het RPCL en TMC.

VO Dollard College Woldendorp:
 • De Gelijke Kansen Voorzieningen zijn voortgezet: ‘Time Out Voorziening’ en ‘Ondersteuning bij het leren en plannen’

 • Intensiever contact CJG: We hebben vaker een medewerker van het CJG op school die er is voor de korte contacten met het CJG en de eerste gesprekken kan voeren met leerlingen waar meer ondersteuningsbehoefte is.

 • Invulling interne rebound is bekeken en geëvalueerd. Aangepaste trajecten voor leerlingen worden onderzocht. Bv PAT.

 • Extra ondersteuning. Het intensieve mentorcontact zorgt voor monitoren of er urgentie is. Wordt vervolgens ingebracht in ondersteuningsoverleg. Extra hulp of begeleiding volgt hieruit.

 • Het LOB traject: wie ben ik / wat wil ik/ wat kan ik draagt bij aan het maken van goede keuzes voor profielen en vervolgopleidingen. Het programma YUBU wordt hiervoor ingezet.
   

 

MBO Noorderpoort Appingedam:
 • Extra ondersteuning voor Gelijke Kansen leerlingen
  Bewustwording wat betreft de gevolgen van het opgroeien in armoede is vergroot en de urgentie wordt gevoeld.
  Dit is wat we doen: Het onderwerp is een terugkerend thema in het team. In intake- en loopbaangesprekken en is veel aandacht voor de randvoorwaarden om succesvol te kunnen studeren bij het Noorderpoort. Studenten en ouders worden gewezen op financiële ondersteuningsmogelijkheden en zo nodig geholpen bij het aanvragen daarvan. In coronatijd is er extra aandacht voor het organiseren van goede studiecondities: een studiecentrum. Noodopvang op school, beschikbaar stellen van laptops e.d. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de financiële regelingen. We leiden studenten op tot o.a. pedagogisch medewerkers en begeleiders in de gehandicaptenzorg en specifieke doelgroepen, tot servicemedewerkers. In de lessen komt dit thema ook terug.

 • Maatschappelijke projecten
  Ook in 2020 hebben studenten weer aan allerlei maatschappelijke projecten meegewerkt zoals: Week van de eenzaamheid, activiteiten voor mantelzorgers, in het kader van NLdoet een gezellige middag voor ouderen, een verwenmiddag voor ouderen.

 • De stem van jongeren
  De gevolgen van de aardbevingen op de samenleving zijn groot. Studenten zijn zich daar in toenemende mate van bewust. Zij hebben een videogesprek met de minister hierover gehad en over politiek en zeggenschap: de stem van jongeren is belangrijk.

 • Nieuwe Onderwijscampus Appingedam
  Er gaat een nieuwe onderwijscampus gebouwd worden in Appingedam. Na de fase van bouwvoorbereidingen is een start gemaakt met de onderwijsinhoudelijke samenwerking tussen de verschillende onderwijsvormen: praktijkonderwijs, VMBO, HAVO/VWO en MBO. De campus beoogt voor alle kinderen/jongeren in het gebied (gelijke) kansen te bieden.

 • Ondernemersvereniging blijven we deel van uitmaken om het netwerk te vergroten, de band met BPV-bedrijven verder versterken, stageplekken te creëren en ons onderwijs te promoten.

 • Zorgthuistablets: studenten van Noorderpoort werken samen met leerlingen van het VMBO aan een project waar tablets en andere materialen aan ouderen worden uitgeleend om er kennis mee te maken en ermee te leren omgaan. Daarna kunnen ouderen overgaan tot aanschaf van materialen, waarbij ze hulp van de studenten en leerlingen krijgen om het te installeren e.d. Voor dit project is een subsidie aangevraagd bij en toegekend door Google.

 • Gastsprekers worden uitgenodigd (wordt breed ingeroosterd). BPV-bedrijven worden benaderd, ondernemers uitgenodigd om te vertellen over hun vak. Het netwerk van Kansrijke Groningers kan hiervoor ook worden ingezet.

 • We sluiten breed aan op diverse buitenschoolse activiteiten zoals dag voor de eenzaamheid, mantelzorgcompliment, NL doet, Aswa- projecten. Dit blijven we doen en breiden we uit om meer authentieke praktijkopdrachten en excursies aan onze studenten te kunnen blijven bieden. Deze worden opgenomen in de jaarkalender.

 • Keuzedeel Engels en evt. ook Nederlands om van 2F naar 3F te komen. Gaat om de mensen die door willen stromen naar niveau 4. Er wordt een excellentieprogramma ontwikkeld voor de niveau 2 studenten die meer in hun mars hebben

 • Op een studiemiddag bespreken we teambreed wat het inhoudt om studieloopbaanbegeleider te zijn. Middels intervisie wordt er een casus besproken maar ook waar lopen de SLB-ers praktisch tegen aan. Leren van elkaar. Verder wordt er die studiemiddag een bibliotheek opgezet met uitdagende SLB-opdrachten die alle SLB-ers kunnen gebruiken. Zoals opdrachten om de praktische & de 21e eeuwse vaardigheden te oefenen/ ontdekken.

 • Trainingen Rots en water: gaan we mee door zodra het weer kan: weerbaar maken van studenten en goed met elkaar omgaan.

 • Studiecentrum: dit is een half jaar geleden op- en ingericht om studenten de kans te geven om rustig en geconcentreerd en met ondersteuning te kunnen werken en/of online lessen te kunnen volgen. Dit voorkomt uitval en geeft studenten een veilige haven en stimulans om de studie succesvol te kunnen doen.

OPBRENGST
Onderwijs medewerkers/ lokale overheid

Bewustwording wat betreft de gevolgen van het opgroeien in armoede is vergroot, ervaringen en ideeën zijn met elkaar gedeeld en de gevoelde urgentie én de drive om samen de schouders eronder te zetten blijken groot. Schoolleiders in de Eemsdelta van 37 PO-VO-MBO-scholen zijn geactiveerd om te komen tot een gezamenlijke aanpak.

Middels:

 • Gelijke Kansen Conferentie (11 februari 2020)

Schoolleiders
60

Lokale overheid
6

Onderwijs medewerkers voelen de urgentie en maken beleid betreffende kansenongelijkheid

Middels:

 • Gelijke kansen meetings op de scholen: Noordkwartier en Marenland scholen, Dollard College Woldendorp, TMC en RPCL, Noorderpoort Appingedam

 • Gelijke Kansen Coördinatoren op de PO-VO-MBO-scholen die zich o.a. bezig houden met: Gelijke Kansen Voorzieningen/ Coaching/ Intensief mentorraad

 • Thema Gelijke Kansen staat op de agenda’s van teammeetings op de scholen

 • De GKA-film PO is gerealiseerd

Onderwijsmedewerkers

243

Leerkrachten zijn zich bewust geworden van de risico’s betreffende advisering onder het kunnen van het kind.

Middels:

 • Werkgroepmeetings van PO naar VO/ Meeting over advies voor leerkrachten (BB) in het PO

Onderwijsmedewerkers

59

Verbindingen tussen Gelijke Kansen projecten zijn gelegd, ervaringen worden uitgewisseld, er is een samenwerking gestart. Het GKA PO, VO en MBO-project: ‘Blik op de toekomst’ is geïnitieerd.

Middels:

 • Werkgroep 5 Gelijke Kansen vergaderingen

Werkgroepleden
8

Leerlingen/ studenten/ ouders

De kansen van leerlingen/ studenten zijn vergroot.

Middels:

 • Coaching in PO, VO en MBO (inclusief begeleiding van PO naar VO)

 • Deelname aan Masterclass Pro en Junior Master Class, Weekendschool Petje af Hogeland, Gelijke Kansen Voorzieningen, Doorstroomprogramma, Het LOB traject, Intensief mentorraad, Time-out- en heroriënteringstrajecten en Maatwerktrajecten.

Leerlingen / studenten

491

De betrokkenheid van ouders / verzorgers is vergroot.

Middels:

 • Ondersteuningsactiviteiten voor Gelijke Kansen leerlingen, PO film

Ouders / verzorgers

943

bottom of page