top of page

3

logo-gelijke-kansen-als-picto-2.png

GELIJKE KANSEN

Opbrengst:

60 schoolleiders

6 lokale overheid 

BEREIK
66

​Gelijke Kansen Conferentie: schoolleiders

Op 11 februari 2020 heeft de conferentie plaats gevonden op de George Martens School in Appingedam, georganiseerd door Kansrijke Groningers. De vraag die centraal stond was: Hoe kunnen we kinderen ongeacht achtergrond en thuissituatie dezelfde kansen bieden? Zo’n 60 vertegenwoordigers van 37 scholen en van de drie betrokken gemeenten deelden met elkaar ervaringen en ideeën. De gevoelde urgentie én de drive om samen de schouders eronder te zetten blijken groot.
CMO Stamm, onderzoeksbureau voor sociale en maatschappelijke vraagstukken in de provincie Groningen, trapte af met een presentatie over de relatie tussen armoede, onderwijs en gelijke kansen. Armoede is een cruciale factor als het gaat om bieden van gelijke kansen. In Nederland groeit 1 op de 8 kinderen op in armoede, in onze regio ligt dit percentage nog hoger en dit percentage groeit. In 2017 was in de DAL-gemeenten al sprake van een fors percentage huishoudens dat een inkomen had onder de lage inkomensgrens: 9,5% van de huishoudens in Delfzijl, 10,3% van de huishoudens in Appingedam en 7,4% van de huishoudens in Loppersum.

Effecten stress door laag inkomen
Armoede is meer dan het hebben van een laag inkomen en weinig spullen blijkt uit de presentaties.
Een te laag inkomen brengt stress met zich mee voor ouders én kinderen. Deze stress zorgt bij ouders dikwijls voor een tunnelvisie met een focus op de korte termijn. Kinderen in gezinnen onder de lage inkomensgrens ontberen daardoor dikwijls ondersteuning van hun ouders als het gaat om school, huiswerk en de keuze van een vervolgopleiding. De stress in gezinnen gaat ten koste van aandacht en concentratie op school én heeft zichtbaar invloed op de ontwikkeling van hersenen van kinderen. Het effect is zelfs zichtbaar op hersenscans. Ook gebrek aan goede voeding heeft invloed op de ontwikkeling. Kinderen in gezinnen onder de lage inkomensgrens ervaren bovendien vaak sociale uitsluiting, het gevoel er niet bij te horen. Dit zijn gegevens waar scholen en leerkrachten rekening mee moeten houden en hun aanbod op moeten afstemmen. 

Gelijke kansen Alliantie
Binnen de DAL-gemeenten hebben schoolbesturen en gemeenten afgesproken intensiever te gaan samenwerken om de kansen voor deze kinderen te vergroten en zo de kansenongelijkheid te verminderen. Deze samenwerking tussen gemeenten en onderwijs is hard nodig, constateert ook de Kinderombudsman. Het doel van de alliantie is om steeds meer andere initiatieven en bedrijven te verbinden aan de alliantie, waarbinnen kennis wordt gedeeld, succesvolle praktijken worden uitgewisseld en nieuwe initiatieven ontwikkeld.


Mooie initiatieven
Tijdens de workshops die volgden, konden de deelnemers kennis maken met een aantal mooie initiatieven die al in de regio aanwezig zijn of wellicht gaan komen, gericht op een positieve ontwikkeling van kinderen in de regio: Weekendschool Petje Af Hogeland, JINC, IMC Basis.

PO-VO-MBO: Gelijke Kansen Conferentie: schoolleiders

GKA PO, VO en MBO-project:
Blik op de toekomst

 

We brengen kinderen van verschillende onderwijsstromen en niveaus met elkaar in contact. Het doel is verbreding van de eigen (leef)wereld en kennismaken met toekomstige onderwijspaden.

Kinderen van de basisschool maken een filmpje waarin ze vragen stellen aan kinderen van het VO en het MBO over hoe hun onderwijs eruit ziet. Leerlingen en studenten van het MBO antwoorden in filmpjes. We koppelen groepjes van 4 leerlingen aan elkaar, zodat ze een vast aanspreekpunt krijgen en op elkaar kunnen reageren.

We starten in 2021 met een pilot van twee scholen PO , een VO school Dollard College en een MBO opleiding Noorderpoortcollege in Appingedam.

Mogelijke thema’s voor de filmpjes:

 • Kennismaken en vragen stellen: wie zijn jullie en hoe ziet je onderwijsdag eruit?

 • Welke vaardigheden leer je in het PO en welke heb je nodig op het VO en MBO? (plannen, huiswerk, organiseren, presenteren, opzoeken en verwerken, samenwerken, etc.)

 • Wat wil je worden? Welk pad moet je dan volgen?

 • Wat zijn je talenten? Hoe weet je dat?

 • Wat heb je nodig? Wat moet je nog ontwikkelen?

 • Over tien jaar ben ik …

 • Terugblik: Wat hebben we van elkaar geleerd? Hoe gaan we verder?

Noordkwartier en Marenlandscholen (po):

Opbrengst
11 leerlingen

BEREIK
11
Coachen van leerlingen in het PO (executieve functies)

De leerlingen die zijn begeleid hadden met name problemen met hun executive functies. Juist de executive functies zijn voorspellend voor schoolsucces (Bull en Scerif, 2001). De leerlingen kenden sterke uiteenlopende cognitieve functies maar hadden allen motivatie- een aandachtsproblemen. In de begeleiding is er sterk in gezet op het verbeteren van de executive functies.


Het waren m.n.:

-taakinitiatie; de leerling begint niet met de taak nadat het de instructie van de leerkracht heeft ontvangen en begrepen

-flexibiliteit; de leerling blijft vasthouden aan zijn eigen idee en kan niet een andere oplossing bedenken

-plannen en organisatie; de leerling begint zonder na te denken aan een taak en doet maar wat en verliest zichzelf dan in de opdracht.

Door op een coachend manier met de leerlingen te werken krijgen ze zicht op hun eigen problematiek. Het eigenaarschap ligt bij de leerling! We gaan uit van de mogelijkheden van de leerlingen. Ze leren om naar hun eigen functioneren te kijken zodat ze zichzelf zo veel mogelijk kunnen bijsturen. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp van de leerkrachten nodig voor het maken van schoolopdrachten.

In 2020 zijn er 7 leerlingen begeleid op het gebied van taak/ werkhouding en motivatie en 4 leerlingen in de overgang van PO naar VO. De Gelijke Kansen Coördinatoren zijn trots op de succesvolle verwijzingen en blije kinderen.

Opbrengst
14 Master Class Pro

40 Junior Master Class

BEREIK
54

 
Masterclass Pro &
Junior Master Class

In het PO is er een aanbod ter bevordering van de kansengelijkheid. Er is een aanbod voor de meer begaafde leerlingen en de praktijkgerichte leerlingen. De meer begaafde leerlingen gaan een dagdeel in de week naar het VO (HAVO/VWO). En de meer praktijkgerichte leerlingen gaan een dagdeel in de week naar het VMBO/ praktijkonderwijs.

In 2020 hebben 14 leerlingen deelgenomen aan de Masterclass Pro en 40 leerlingen aan de Junior Master Class groep 6/7/8.

Opbrengst: 54 leerlingen (waarvan 14 Master Class Pro en 40 Junior Master Class)

Dollard College Woldendorp
(VMBO/ HAVO/ VWO) 

Mentoring en coaching

Het Dollard College Woldendorp is een kleine school en heeft een intensieve vorm van mentoring. Een mentor heeft tussen de 10 en 15 leerlingen (halve klas) en kan individuele gesprekken voeren. De mentor heeft op deze manier de leerlingen aardig goed in beeld. De betrokkenheid is hierdoor groot. Zo heeft de mentor aandacht voor de armoedeproblematiek, zo nodig kunnen ouders gewezen worden op aanvraagprocedures voor financiële hulp, zodat leerlingen kunnen meedoen. Het mentoraat duurt 2 jaar.

Opbrengst
300 leerlingen

BEREIK
300
Gelijke Kansen voorziening:
Time-out voorziening

Op het Dollard College is er een time-out voorziening. Leerlingen die uit de les worden gestuurd worden opgevangen in het time-out lokaal. Leerlingen dienen een uitstuurbrief in te vullen. De time-outleerkracht gaat in gesprek met de leerling over wat er is gebeurd. Na de les vult de leerkracht de achterkant in. De ouders worden altijd gebeld door de leerkracht. De uitstuurbrief dient thuis ondertekend te worden. Het effect van deze voorziening: de problemen van de leerlingen in de lessen worden duidelijk. Leraren sturen minder vaak leerlingen eruit omdat de uitstuurbrief veel tijd kost. Daarnaast vinden leerlingen het niet fijn als er naar huis wordt gebeld.

Iedereen op de school heeft er profijt van als intensievere ondersteuning plaatsvindt. Leerling zelf, de klas waar de leerling in zit, de leraar die de klas en leerling lesgeven. De kansen van leerlingen zijn hierdoor vergroot.

Twee voorbeelden uitgelicht:

 • Een leerling waar de vader plotseling van overleden is heeft in de weken daarna het af en toe moeilijk gehad op school. In de drukte van de klas wilde het even niet, dus heeft die leerling af en toe in het time-out lokaal rustig kunnen werken. Ook zijn er wat gesprekken gevoerd in het kader van rouwverwerking. Hier heeft de leerling veel aan gehad en nog steeds profijt van.

 • Een leerling die tijdens de vrije moment, zoals tussen de lessen en pauzes, erg onrustig en storend was hebben we intensiever kunnen begeleiden door hem af en toe een dag buiten de les in het TO-lokaal te houden. Hierdoor kreeg de klas meer rust, en met de leerling zijn de gedragsverwachtingen in gesprekken benadrukt.

Opbrengst
35 leerlingen

BEREIK
35

Gelijke Kansen voorziening:
‘Ondersteuning bij het leren en plannen’

Op het Dollard College is de volgende voorziening actief: ‘Ondersteuning bij het leren en plannen’ (w.o. huiswerk maken). Er zijn in 2020 35 leerlingen begeleid.

Dalton-uren

Op het Dollard College dienen alle leerlingen zich in te schrijven voor in ieder geval 3 Dalton-uren. Tijdens deze uren kunnen leerlingen extra uitleg krijgen voor bepaalde vakken, ze mogen in die tijd ook huiswerk maken. Op iedere donderdagmiddag heeft de hele school 2 Dalton-uren. De invulling kan per week verschillen.
Opties voor de invulling zijn:
creatief/ sportief/geschiedenisproject/ talentontwikkeling/ tutorsysteem [oudere leerling helpt jongere leerling] enz.

Theda Mansholt College (VMBO)Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum (HAVO/ VWO)

Opbrengst
15 leerlingen

BEREIK
15
Doorstroomprogramma             

Leerlingen op het TMC die vanuit thuis onvoldoende begeleiding krijgen of een taal- of leerachterstand hebben, kunnen een intensief begeleidingsprogramma volgen waardoor ze kunnen doorstromen naar MBO, van KB naar TL of van TL naar HAVO. Zo is er bijvoorbeeld een keuzewerktijduur voor leerlingen die extra wiskunde nodig hebben voor de aansluiting naar de HAVO. Dit uur is voor alle leerlingen toegankelijk.

Opbrengst
10 leerlingen

BEREIK
10
Personal coach

Op het RPCL zijn 10 leerlingen begeleid door een personal coach. Personal coaches begeleiden leerlingen die dreigen uit te vallen. Deze leerlingen kunnen geen steun van huis uit verwachten. Met regelmaat vinden er gesprekjes plaats tussen personal coach en leerling. De personal coach helpt en begeleidt de leerling met een specifieke ondersteuningsvraag in zijn of haar schoolloopbaan. Ondersteuningsvragen kunnen liggen op het gebied van planning en organisatie/sociaal-emotioneel gebied/gedrag/leertechnisch.

Noorderpoort Appingedam (MBO)

Opbrengst
65 leerlingen

(BOP's en trajecten)

BEREIK
65
Individuele begeleidingstrajecten:

Op Noorderpoort in Appingedam zijn de docenten altijd opzoek naar mogelijkheden voor de individuele student. Ze maken passend onderwijs voor iedereen. Er zijn verschillende projecten en ondersteuningsmogelijkheden, zoals:

 • Begeleidingsgesprekken n.a.v. BOP's (persoonlijke begeleidings-en ontwikkelplannen)

 • Huiswerk- en studiebegeleiding, o.a. in het opgerichte studiecentrum i.v.m. corona

 • Kans 050
   

Time-out- en heroriënteringstrajecten:

 • Playing for succes

 • Landgoed 't Zandt

 • Nieuwe wegen

 • 2be! (van Sport4connect)

 

Maatwerktrajecten:

 • Aangepast rooster i.v.m. ziekte of aandoening

 • Individueel les en gepersonaliseerde leerroutes

 • Extra stage i.v.m. gedrags- of leerproblemen

 • Begeleiding bij buitenschoolse zaken (op financieel/ maatschappelijk/ persoonlijk gebied) door school als wijkfunctionaris

 • Begeleiding bij medische zaken door schoolarts

 • Doorverwijzingen naar maatschappelijk werk, jongerenwerk, gemeente (leerplicht en RMC en jongerenloket)

Pre-MBO-traject: Startklas

De afgelopen jaren merkt Noorderpoort Appingedam dat er een toename is aan studenten die voortijdig met de opleiding (moeten) stoppen. Het merendeel van deze studenten heeft een Nederlands paspoort, maar is de taal niet voldoende machtig. De redenen van uitstroom zijn divers, maar zijn samen te vatten in de volgende belemmerende factoren;

 • Taalachterstand

 • Cultuurverschillen

 • Onvoldoende ontwikkeling ten aanzien van de sociale- en communicatieve vaardigheden.

 • Randvoorwaarden vanuit de student zijn niet op orde (huisvesting, opvang kind(eren), financiële voorwaarden e.d.).

 • Studenten hebben psychosociale problematiek en willen geen hulpverlening of weten de route hiernaartoe niet te vinden.

In deze regio groeien veel jongeren op binnen een kwetsbare en kansarme positie. Noorderpoort Appingedam wil vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid passend onderwijs bieden aan de grote diversiteit aan (toekomstige) studenten in de regio. 

Het traject dat Noorderpoort Appingedam wil aanbieden aan deze studenten zal gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden en het versterken van de randvoorwaardelijke voorzieningen om uiteindelijk goed te kunnen starten met een passende opleiding en hiermee studiesucces te vergroten. De Startklas start 1 maart 2021

Opbrengst
36 leerlingen

BEREIK
36
Weekendschool
Petje af Hogeland      

36 kansarme jongeren (tussen de 10 en 14 jaar) hebben deelgenomen aan de weekendschool. Zij hebben kennis gemaakt met 7 verschillende beroepen, hun interesses en talenten ontdekt, belangrijke (sociale) vaardigheden ontwikkeld en aan een netwerk gebouwd.

bottom of page