top of page

Opbrengst:

108 activiteiten van
58 bedrijven

BEREIK
108

Platform Scholen & Bedrijven Noord Groningen 
Verbindt leerlingen en werkgevers

In het PO, VO en MBO worden voor alle leerlingen activiteiten georganiseerd om contextrijk kiezen mogelijk te maken, denk daarbij aan gastlessen, snuffelstages, workshops, bedrijfsbezoeken etc. Het accent ligt daarbij op het geven van een positief beeld van de (toekomstige) arbeidsmarkt in de regio; waar liggen kansen?

Voor scholen is het niet makkelijk om bedrijven te benaderen voor deze activiteiten, ook is het vanuit de bedrijfskant niet makkelijk om scholen te benaderen. Om deze reden heeft Kansrijke Groningers het Platform Scholen & Bedrijven Noord Groningen ontwikkeld.

Dit platform verbindt leerlingen en werkgevers. Het is een soort marktplaats van het aanbod van bedrijven voor het onderwijs. Het is een bibliotheek met vacatures die openbaar is. Bedrijven kunnen zich presenteren en iedereen kan zoeken naar bedrijven. Het Platform heeft een makelaarsfunctie.

In 2021 is de campagne gestart om de bedrijven te bereiken. Ook heeft KG een coördinator Werk in de regio aangesteld die fungeert als coördinatiepunt/ loket. Tevens is de coördinator werkzaam bij OTP. Door deze samenwerking wordt de verbinding tussen onderwijs en bedrijven in de regio Noord Groningen nog verder versterkt. Het Platform Scholen & Bedrijven is in 2021 gevuld met een aanbod van 108 activiteiten (van 58 bedrijven) voor de scholen bestaande uit: 27 bedrijfsbezoeken, 8 bedrijfsopdrachten, 28 gastlessen, 12 meeloopdagen, 17 snuffelstages, 11 workshops en 5 coaches Junior Company.

Opbrengst:
4 VR-kamers
270 leerlingen

BEREIK
270

VR-Experience Werk in de regio

Middels de Virtal Reality-game Werk in de regio krijgen leerlingen in het PO en VO de mogelijkheid om verschillende beroepen uit de regio te ervaren waar zij om verschillende redenen, waaronder veiligheid, normaliter niet zouden kunnen komen. Hierdoor krijgen zij een meer compleet beeld van de verschillende mogelijkheden en arbeidsperspectieven binnen de verschillende sectoren binnen de regio.

 

Er zijn 2 componenten in VR-game:

a) kansrijke beroepen in de regio

b) onderzoekende opdrachten/games t.b.v. onderzoekend en ontwerpend leren waarbij recht wordt gedaan aan de vaardigheden computational thinking, abstract redeneren, oplossingsgericht denken, algoritmisch denken en samenwerkend leren. Hierdoor ontstaat verdieping en een goede aansluiting met het onderwijs.


Sterk Techniek Onderwijs Noord Groningen heeft kamers voor deze VR-game ontwikkeld voor de sector techniek. Sterk Techniek Onderwijs regio stad Groningen en regio Assen ontwikkelen ook kamers voor deze VR-game. Er is afgesproken om kamers die ontwikkeld worden uit te wisselen. Hierdoor wordt voor de leerlingen een groter aanbod gecreëerd.

In 2021 heeft Kansrijke Groningers 4 kamers ontwikkeld in een reeks van 12. In deze modules zijn de volgende thema’s te beleven:

  • Urban agriculture

  • Traumaheli

  • Informatie Technologie

  • Apotheek

In 2022 wordt er verder doorontwikkeld en zullen de overige kamers opgeleverd worden. Steeds meer STO-regio’s geven aan gebruik te willen maken van VR-game.

Verder wordt er gewerkt aan een uitbreiding op het LOB-component middels Skillsbooster. Het voorstel is dat leerlingen vooraf de app Skillsbooster kunnen doen. Aan de hand van deze uitkomsten krijgen leerlingen kamers voorgesteld die aansluiten bij de uitkomsten. Ook kunnen leerlingen hun eigen, natuurlijke voorkeuren beleven of met vrienden mee die hen een ruimte willen laten zien. Het kan wel zo zijn dat Skillsbooster komt met een voorstel waar een leerling zelf nog niet aan had gedacht. Dit maakt het een waardevolle aanvulling.

Tevens wordt er in het programma Talent Loopbaan en Ambitie, gewerkt aan de implementatie van VR in het LOB-programma van de VO-scholen.

De VR-game Werk in de regio is reeds ingezet op verschillende scholen van Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta (150 leerlingen: Theda Mansholt College, Rutger Kopland School en Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum ter ondersteuning van het LOB programma) en Het Hogeland College (120 leerlingen: VMBO Het Hogeland College Winsum - borging in de lessen techniek), zodat leerlingen zich oriënteren op het werk in de regio en op de skills behorende bij bepaalde beroepen. Dit verruimt hun blik op loopbaankansen in de eigen regio.

Vakland Het Hogeland

 

Een leven lang leren in de praktijk

Vakland Het Hogeland wil alle inwoners (tussen ‘0 en 100 jaar’) van de gemeente concrete, aantrekkelijke en laagdrempelige faciliteiten bieden om zich te ontwikkelen op diverse vakgebieden. Als basis voor werk of vrijwilligerswerk, als bijscholing, omscholing of verbreding. Via praktisch leren, afwijkend van formele lesprogramma’s. Indien gewenst af te sluiten met bewijs van deelname, certificaat, schoolverklaring of diploma. Dit gebeurt in drie Praktijk Leer & Ontwikkel Centra (PLOCs), werkplekken in het hele gebied en ondersteund door een slimme online activiteitenkaart. In de PLOCs staat het ‘doen’ centraal en stimuleren we eventueel ontluikend ondernemerschap. Vakland Het Hogeland is een programma van de gemeente Het Hogeland dat loopt tot 2025 en mede wordt gefinancierd door het Nationaal Programma Groningen.

Het Vakland initiatief wordt gedragen door de samenwerkende scholen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente. Het is de bedoeling dat inwoners van Het Hogeland, jong en oud, met of zonder werk, zich kunnen oriënteren op en bekwamen in de uiteenlopende vakpraktijken in de regio. Dit trekt werkgelegenheid aan, versterkt jongeren en werkenden in hun ontwikkeling en biedt mensen buiten het arbeidsproces beter de kans als vrijwilliger mee te doen in de maatschappij. Vakland heeft dit initiatief genomen omdat in het traditionele veld van onderwijs en opleidingen een grote groep mensen niet bereikt wordt met het bestaande aanbod.

Kansrijke Groningers is partner in deze ontwikkeling. Het onderzoek naar een samenwerking betreffende het Platform Scholen & Bedrijven van KG is in volle gang. Verder wordt er samengewerkt op het gebied van doorlopende leerlijnen in het PO en VO.

4

WERK IN DE REGIO

bottom of page