top of page

De regio als
klaslokaal

nsmv-LOGO-.png

Hoe kan ik
als school
MEEDOEN?

Heb je interesse mee te doen? En herken je je in onderstaand profiel?
Vul dan het contactformulier in. We nemen dan telefonisch contact met je op om eventuele aanvullende vragen te bespreken.

Voldoe je niet aan de criteria om koploper te worden, maar wil je de ontwikkeling wel graag volgen en mogelijk op een later moment instappen? Vul dan ook gerust het contactformulier in. Dan houden we je in ieder geval op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen!

 

< Terug naar meest gestelde vragen
 

Hoe kan ik als school meedoen?
Interesseformulier 

Niet Stapelen Maar Vervangen (NSMV) met de regio als klaslokaal


Fijn dat je interesse hebt in NSMV met de regio als klaslokaal! Door middel van dit formulier kun je je interesse tot 7 juni 2024 aan ons kenbaar maken. Na die datum nemen we contact met je op! Op 14 juni wordt bekend gemaakt welke scholen als koploper-school willen en kunnen meedoen in het schooljaar 2024-2025.

In te vullen door de schoolleider:

Onze school voldoen aan de criteria voor koploper-scholen en
Onze school voldoet niet aan de criteria voor koploper-scholen, maar

Motivatie (als je mee wilt doen als kop-loperschool)

Omschrijf waarom je graag als koploperschool wilt meedoen aan Niet Stapelen Maar Vervangen met de regio als klaslokaal

Onderwijsvisie/onderwijsconcept
Omschrijf de kern van jullie onderwijsvisie en (indien van toepassing) volgens welk onderwijsconcept de school momenteel werkt

Werkwijze
Omschrijf hier de werkwijze van je school. In hoeverre werken jullie thematisch en/of methodisch? Welke methodes gebruiken jullie daarbij voor de verschillende vakgebieden? Je hoeft hierbij niet uitputtend te zijn, het gaat ons erom om een beeld te krijgen in hoeverre de school thematisch/methodisch werkt.

Heb je nog vragen?

Bedankt voor je bericht. We nemen snel contact met je op.

Welke criteria gelden voor basisscholen
die als koploper willen meedoen?

Nadat we alle aangemelde scholen hebben gesproken, worden voor het eerste jaar vier scholen geselecteerd. Dat gebeurt op basis van de volgende criteria:
 

 • de school heeft een door het team gedragen ambitie om het onderwijs zo veel mogelijk betekenisvol uit te voeren met de regio als klaslokaal

 • de school heeft ervaring in de samenwerking met externe educatieve aanbieders op meerdere leergebieden, zoals cultuur, kunstzinnige vorming, digitale vaardigheden, natuur, burgerschap, techniek en/of gezondheid

 • de school heeft de wens en ideeën om deze samenwerking met educatieve aanbieders buiten de school te versterken

 • de school beschikt over een specialist binnen het schoolteam op één of meerdere van bovenstaande leergebieden of op Tijd voor Toekomst die beschikbaar is voor deelname aan het NSMV-begeleidingstraject en die samen met de schoolleider kan zorgen voor een goede inbedding van de aanpak in het team. We gaan daarbij uit van een inzet van gemiddeld 3 uur per week. Voor deze extra inzet van deze coördinator ontvangt de school een vergoeding van Kansrijke Groningers. 
   

Andere selectiecriteria
Daarnaast streven we ernaar dat de deelnemende scholen ieder verschillende andere scholen representeren. We streven dus naar diversiteit, als het gaat om:
 

 • verdeling over de gemeentes Eemsdelta en Het Hogeland

 • deelname van TvT-scholen én niet-TvT-scholen

 • diversiteit in aanpak van de deelnemende scholen qua onderwijsvisie en -aanpak (methodisch/thematisch)

 • deelname scholen van verschillende schoolbesturen

 

We hopen op deze manier verschillende rolmodellen te selecteren, die als voorbeeld kunnen dienen voor zoveel mogelijk andere (verschillende) scholen. 

< Terug naar meest gestelde vragen

Wat wordt concreet van de koploperschool verwacht?

De school benoemt een NSMV-coördinator, die gemiddeld circa 3 uur per week beschikbaar is om mee te doen aan de pilot. Dit kan een specialist/coördinator zijn die al werkzaam is op één van de leergebieden waarvoor de school extern aanbod inzet/wil inzetten.

 • De NSMV-coördinator woont gedurende één schooljaar drie begeleidingsbijeenkomsten bij waaraan allevier deelnemende scholen meedoen, de schoolleider is aanwezig bij de eerste begeleidingsbijeenkomst

 • De NSMV-coördinator zorgt gedurende één schooljaar onder begeleiding van NSMV voor het vullen van de eigen NSMV-scholenbox.

  • De school start op één van bovenstaande leergebieden in samenwerking met de lokale educatieve aanbieder op datzelfde leergebied.

  • De school die met methodes werkt, krijgt toegang tot een  - per school - eigen digitale NSMV scholenbox/zoekmachine, waarin deze methodes zijn gekoppeld aan de SLO- aanbodsdoelen. De organisatie NSMV verzorgt deze koppeling van methodes.

  • De school die thematisch werkt, laat het themaoverzicht koppelen aan SLO-aanbodsdoelen in een – per school – eigen digitale NSMV scholenbox. Dit gebeurt eenmalig in samenwerking met de organisatie NSMV en daarna zelfstandig. Het is hiervoor wel van belang dat de thema’s van de verschillende groepen aan het begin van het schooljaar bekend zijn.

 • De schoolleider en de NSMV-coördinator betrekken het team vooraf en gedurende het traject

 • De schoolleider informeert andere scholen binnen het schoolbestuur over NSMV

 • Bij uitval van de NSMV-coördinator zorgt de school in principe voor vervanging

 • Een vertegenwoordiger van de school/het schoolbestuur waar de school toe behoort wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep NSMV van Kansrijke Groningers. Deze werkgroep monitort het proces NSMV gedurende twee schooljaren.
   

De lokale educatieve aanbieders krijgen tegelijk toegang tot één lokale NSMV-aanbiedersbox voor alle lokale educatieve aanbieders. Deze aanbieders koppelen hun eigen aanbod – in samenwerking met de organisatie NSMV - eveneens aan SLO-aanbodsdoelen. Op deze wijze groeit het organisatorische en digitale leerecosysteem zowel lokaal als per deelnemende school.

 

< Terug naar meest gestelde vragen

Wat levert deelname de koploperschool op?

 • De school beschikt na één schooljaar over een digitaal leerecosysteem waarin het curriculum (verwerkt in de eigen digitale scholenbox) is gekoppeld aan het aanbod van deelnemende aanbieders in de regio. De methodisch werkende scholen kunnen lessen uit het eigen curriculum eenvoudig vervangen door lessen van externe partners. De thematisch werkende scholen hebben een gedetailleerd overzicht van alle doelen waaraan zij (gaan) werken en het aanbod dat daarvoor beschikbaar is. Ook bouwen deze scholen een archief op van thema’s waar zij in volgende schooljaren weer mee kunnen werken.

 • De werkwijze is in het begin nog gebonden aan de NSMV-coördinator, die de scholenbox gaat opbouwen. Als het systeem is gevuld, is het educatieve aanbod inzichtelijk voor alle collega’s.

 • Binnen het digitale leerecosysteem zijn ook de reacties van andere gebruikers van educatief aanbod zichtbaar, waardoor de scholen ook automatisch bijdragen aan de kwaliteitsbewaking van het externe aanbod.

< Terug naar meest gestelde vragen

Welke kosten/baten zijn er voor de koplopersschool?

 • Deelnemende scholen krijgen een vergoeding van 6000 euro voor de inzet van de NSMV-coördinator binnen de school gedurende 1 schooljaar. We gaan in van een inzet van gemiddeld 3 uur gedurende de schoolweken.

 • Anders dan bij de pilot Tijd voor Toekomst krijgen deelnemende scholen geen extra geld voor de inzet van externe aanbod

 • Gedurende de pilotperiode betaalt de school geen licentiekosten

 • Na de pilotperiode kunnen meer scholen deelnemen. Voor alle deelnemende scholen gelden dan licentiekosten. In overleg met schoolbesturen, gemeente en educatieve aanbieders wordt bepaald hoe de kosten hiervan worden verdeeld.

< Terug naar meest gestelde vragen

Wat is de relatie tussen NSMV en Tijd voor Toekomst (TvT)?

NSMV werkt samen met de provinciale Tijd voor Toekomst-organisatie omdat Tijd voor Toekomst en NSMV hetzelfde doel beogen (ontwikkelkansen van alle kinderen vergroten door het bieden van een rijk aanbod) en allebei bezig zijn om het educatieve aanbod voor scholen toegankelijk te maken, onder meer door ontwikkeling van een digitaal systeem. De wens is om de digitale systemen die zowel vanuit TvT als van NSMV worden ontwikkeld aan elkaar te koppelen, zodat ze elkaar versterken. TvT ondersteunt scholen in het vinden van passen educatief aanbod door een systeem te bouwen; NSMV koppelt met de scholenbox het educatieve aanbod buiten de school aan de doelen waar de school aan wil/moet werken. Dit maakt het voor scholen gemakkelijker om het verrijkende aanbod doelgerichter en wellicht ook vervangend (tijdens schooltijd) in te zetten. NSMV is daarmee een mooie verdieping op Tijd voor Toekomst.

< Terug naar meest gestelde vragen

Is NSMV alleen voor het Primair Onderwijs?

De aanpak NSMV is ook toe te passen voor het voortgezet onderwijs, maar in de komende periode ligt de focus voor wat betreft NSMV in Eemsdelta en Het Hogeland op het primair onderwijs. Het voortgezet onderwijs volgt de ontwikkeling en waar we verbindingen kunnen leggen, doen we dat zeker!

Het VO in de regio maakt (meer dan het primair onderwijs) al gebruik van het Platform Scholen en Bedrijven van Kansrijke Groningers. Het VO zal dan ook actief betrokken moeten worden bij doorontwikkeling van een digitaal platform. We zijn in gesprek met het VO op welke manier het VO in een later stadium kan aanhaken bij de aanpak van Niet Stapelen Maar Vervangen.  In de gemeente Het Hogeland en Eemsdelta zijn de VO-scholen Terra en Het Hogeland College (HCC) bezig met het opzetten van een bureau Extern (werktitel) om de verbinding tussen educatieve aanbieders buiten de school (bedrijven) en het onderwijs te versterken.

< Terug naar meest gestelde vragen

Waarom start NSMV alleen in Eemsdelta en Het Hogeland?

Het idee om met de aanpak NSMV aan de slag te gaan is ontstaan bij Vakland Het Hogeland, waar werd nagedacht over mogelijkheden om de ‘regio als klaslokaal’ beter te benutten. Toen na een eerste inspiratiesessie voor schoolleiders op Het Hogeland voldoende interesse bleek te zijn voor dit idee, heeft Kansrijke Groningers de handschoen opgepakt. Omdat er al op veel terreinen wordt samengewerkt tussen Eemsdelta en Het Hogeland, wilde het bestuur van Kansrijke Groningers ook Eemsdelta betrekken bij NSMV. Vanuit het idee ‘Denk groot, begin klein’ is de wens om de aanpak in een later stadium ook uit te breiden naar Midden-Groningen, wanneer daar voldoende basis voor is.

< Terug naar meest gestelde vragen

Is een nieuwe pilot NSMV zelf ook niet stapelend?

Dat is niet de bedoeling. NSMV verbindt wat er al is en wil dat versterken. Daarom zijn we ook gestart met een uitgebreide analyse van de uitgangssituatie in de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland, in de wetenschap dat je zelfs daarmee nog niet alles in kaart hebt. NSMV zorgt voor meer samenhang en een integrale aanpak, waarbij samenwerking vorm krijgt op alle niveaus (uitvoerend, tactisch en strategisch niveau) en waarbij het onderwijs steeds meer en duidelijker de vraag stelt.

< Terug naar meest gestelde vragen

Bij wie kan ik terecht met mijn vragen over NSMV?

Heb je vragen over NSMV in Eemsdelta, Het Hogeland en Midden-Groningen, dan kun je contact opnemen met Kansrijke Groningers:
- Antoinette Heijink, aanjager/projectleider pilot ‘Niet Stapelen Maar Vervangen’ in Het Hogeland en Eemsdelta, a.heijink@kansrijkegroningers.nl, telefoon (06) 164 31813

- Annelot Wagenaar, Programmamanager Kansrijke Groningers, a.wagenaar@kansrijkegroningers.nl

Heb je vragen over mogelijkheden van NSMV in andere regio’s, dan kun je contact opnemen met:
Jan Plooij, Procesadviseur en initiatiefnemer Niet Stapelen Maar Vervangen in Den Bosch, j.plooij@missinglinkprojects.nl

< Terug naar meest gestelde vragen

Welke criteria gelden voor basisscholen die als koploper willen meedoen?
Wat wordt concreet van de koploperschool verwacht?
Wat levert deelname de koploperschool op?
Welke kosten/baten zijn er voor de koplopersschool?
Wat is de relatie tussen NSMV en Tijd voor Toekomst (TvT)?
Is NSMV alleen voor het Primair Onderwijs?
Waarom start NSMV alleen in Eemsdelta en Het Hogeland?
Is een nieuwe pilot NSMV zelf ook niet stapelend?
Bij wie kan ik terecht met mijn vragen over NSMV?
bottom of page