top of page
Intro:

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind.

Doel:

‘Ontwikkel een doorgaande coach-/begeleidingslijn PO-VO-MBO en arrangeer een aanbod aan activiteiten die kansengelijkheid bevorderen’.

 

Specifieke doelgroep:

Leerlingen die vanuit de thuissituatie niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben in hun onderwijsloopbaan en daarmee het risico lopen op afstromen, uitvallen of uitstromen op een lager niveau dan ze gezien hun capaciteiten zouden kunnen.

OPBRENGST
Onderwijsmedewerkers/ lokale overheid

Onderwijs medewerkers voelen de urgentie en maken beleid betreffende kansenongelijkheid

Middels:

 • Gelijke kansen meetings op de scholen: Noordkwartier en Marenland scholen, Dollard College Woldendorp, Theda Mansholt en Rudolph Pabus Cleveringa (Campus VO Eemsdelta), Noorderpoort Appingedam

 • Gelijke Kansen Coördinatoren op de PO-VO-MBO-scholen die zich o.a. bezig houden met: Gelijke Kansen Voorzieningen/ Coaching/ Intensief mentorraad

 • Thema Gelijke Kansen staat op de agenda’s van directies en teams

 • PO-VO-overleg

 • Verkennende gesprekken tussen PO en VO over gezamenlijk oppakken leesbevordering

 • Overleggen over armoedebeleid (O.a. over schoolontbijt en pakkast)

Onderwijsmedewerkers

677

Medewerkers voeren het gelijke kansen beleid uit middels bijeenkomsten, projecten en activiteiten

Middels:

 • PO: Studiebijeenkomsten gelijke kansen/ armoedebeleid

 • PO/VO: Agendapunt gelijke kansen inbrengen tijdens PO/VO overleg

 • PO/VO: pilot brugfunctionaris is voorbereid

 • VO: Voorlichting Weekendschool Petje af

 • VO: Intensief mentorcontact (zorgt voor monitoren of er urgentie is)

 • VO: Extra aandacht en overleg over nieuwe aanmeldingen op de scholen

 • VO: Warme overdracht van PO naar VO is geoptimaliseerd

 • VO: Optimaliseren van 10-14 aanpak: Regio Delfzijl

 • VO: Coachingsprogramma (coördinatie, signaleren door mentoren, coachen, evalueren)

 • VO: Organiseren en uitvoeren van de Gelijke kansen programma’s: Typecursus, huiswerkbegeleiding, planningsprogramma en studiecoaching

 • VO: Onderwijs Op Maat (OOM)

 • VO: Steunpunt is opgezet (financieel loket)

 • MBO: het organiseren en begeleiden van het Introductiekamp en de Berlijnreis

 • MBO: Intake- en loopbaangesprekken (aandacht voor de randvoorwaarden om succesvol te kunnen studeren)

 • MBO: Studiecentrum (goede studiecondities en hulp bij leren plannen en organiseren)

 • MBO: Noodopvang op school (laptops beschikbaar stellen)

 • MBO: Aanvragen van financiële regelingen (door Gelijke kansen coördinator)

 • MBO: Meer maatwerktrajecten mogelijk gemaakt

 • MBO: Roboconnect (studenten kunnen thuis meedoen met lessen)

Onderwijsmedewerkers

192

Tijdens de onderwijsdag 'Elk kind kansrijk' heeft elke medewerker van de stichting Noordkwartier en Marenland inzicht gekregen in kansengelijkheid en welke rol zij als professional hierbij inneemt (Hoe creëer jij gelijke kansen bij kinderen?). Het boek van Murat Isik was beschikbaar voor de medewerkers. De bestuurders, gemeenten en Raad van toezicht zien ook het belang in van kansengelijkheid.

Middels:

 • Onderwijsdag ”Elk kind kansrijk” op 15 juni 2022

Onderwijsmedewerkers

515

Schoolleiders
37

Lokale overheid
8

Leerkrachten zijn zich bewust van de risico’s betreffende advisering onder het kunnen van het kind bij de overstap van PO naar VO. Hierdoor zijn er adviezen heroverwogen en zo nodig bijgesteld in overleg met ouders. Op 18 van de 27 scholen is het advies aangepast voor in totaal 45 leerlingen.

Middels:

 • Werkgroepmeetings van PO naar VO/ Meeting over advies voor leerkrachten (BB) in het PO.

Onderwijsmedewerkers
45

2 Gelijke kansen coördinatoren van de GKA Eemsdelta hebben een presentatie verzorgd over de werkwijze van de werkgroep, over de activiteiten op de verschillende scholen en over de rol van Gelijke kansen coördinator aan de schoolbestuurders van Het Hogeland.

Middels:

 • kennis en ervaring delen in de vorm van een presentatie op 14 december

Schoolleiders

4

Onderwijsmedewerkers
4

Verbindingen tussen Gelijke Kansen projecten zijn gelegd, ervaringen worden uitgewisseld en er wordt samengewerkt.

Middels:

 • Het netwerk is versterkt tussen het PO-VO en MBO

 • PO/VO/MBO: er zijn nieuwe ideeën voor de juiste routes en ondersteuningsvragen voor leerlingen

Werkgroepleden
8

Leerlingen/studenten/ouders

De kansen van leerlingen/ studenten zijn vergroot.

Middels:

 • Coaching in PO, VO en MBO (o.a. begeleiding van PO naar VO, executieve functies, planningsprogramma, taak/ werkhouding en motivatie, studiecoaching)

 • Deelname aan Kindplan Qworzo, Masterclass Pro en Junior Master Class, Weekendschool Petje af, IMC-basis, Gelijke Kansen Voorzieningen, Doorstroomprogramma HAVO, Intensief mentorraad, Time-outvoorziening, Onderwijs Op Maat (OOM), huiswerkbegeleiding, typecursus, bijstellingen adviezen, Berlijnreis (MBO), Introductiekamp (MBO), studiecentrum MBO, Route Rubicon, Pre-MBO-startklas en gebruik maken van financiële regelingen.

Leerlingen/ studenten
1100

De betrokkenheid van ouders is vergroot.

Middels:

 • Ondersteuningsactiviteiten (o.a. coaching) voor Gelijke Kansen leerlingen

 • Intensief mentorcontact

 • Financieel loket

 • Voorlichting Weekendschool Petje af

Ouders
1920

TROTS OP

 

PO-VO-MBO

 • Inrichten van financieel loket en samenwerking met Stichting Leergeld, dit heeft geleid tot steunpunt op Campus VO Eemsdelta en Dollard College.

 • Pilot brugfunctionaris, samenwerking en overleg met Gemeente Groningen, start van pilot in 2023 met brugfunctionaris van Kindcentrum Noord (PO) en Campus VO Eemsdelta.
   

PO
 • Onderwijsdag ”Elk kind kansrijk” was zeer succesvol. Het programma omvatte voor elke medewerker van de stichting Noordkwartier en Marenland inzicht in kansengelijkheid en welke rol jij als professional hierbij inneemt. Hoe creëer jij gelijke kansen bij kinderen? De organisatie kijkt positief terug op deze Onderwijsdag. Op deze wijze (deze dag was verplicht voor alle medewerkers) hebben ze alle medewerkers kunnen bereiken. De bestuurders, gemeenten en Raad van toezicht zien ook het belang in van kansengelijkheid. Het onderwerp kansengelijkheid is hoog op de agenda komen te staan. De verbinding met het VO is ook gelegd, de gelijke kansen coördinatoren van het VO waren ook aanwezig.

 • Bestaande projecten die ingebed zijn binnen de organisatie.

 • Scholingsbijeenkomsten waren succesvol.

 • Structureel Kansengelijkheid op agenda’s besturen en in magazines van de stichtingen.
   

VO
 • Betrokkenheid docenten neemt toe door succesvolle projecten.

 • OOM-klassen wereldoriëntatie wordt uitgebreid.

 • De 3-daagse Waddenexcursie was een groot succes, het heeft de wereld van de leerlingen vergroot.

 • Leerlingen worden gehoord en gezien en krijgen persoonlijke begeleiding middels het Personal Boost programma.

 • Het Studie coach project loopt erg goed en alle betrokken leerlingen (66!) hebben hier veel profijt van.

 • Borging van de time-out voorziening met andere bemensing. Ook met de nieuwe collega loopt dit goed en zijn we hier erg tevreden over. Kwalitatief goede begeleiding met proactief handelen is een fijne combinatie.

 • Leerlingen zijn erg tevreden over de aanvullende ondersteuning bij het leren en plannen. Er zijn leerlingen die hierdoor veel beter bijblijven en dat ook uitspreken.

MBO 
 • De Berlijnreis! De opbrengst van de Berlijnreis is echt geweldig te noemen. Studenten hebben de kans gekregen zich buiten de kaders van hun leefomgeving te oriënteren en ervaringen op te doen. Ze hebben kennis gemaakt met een ander land, cultuur, geschiedenis en taal. Ze trekken met studenten op uit een andere opleiding, niveau en klas. Daardoor ontstaat een klasoverstijgend geheel van leerervaringen. Ook bij terugkomst op school was er sprake van een gedeelde ervaringen. Dat schept verbondenheid. Ook op school weten studenten elkaar nu te vinden.

 • Het introductiekamp! De opbrengst van het introductiekamp is groot! Het is een goede kennismakingswijze geweest om eerste jaars studenten kennis met elkaar te laten maken. Voor studenten is het fijn om elkaar op deze wijze te leren kennen en als start van een opleiding te doen. Voor docenten is het erg prettig dat ook zij de kans kregen om studenten goed te leren kennen. Niet gelijk heel schools, maar op een gezellige en ontspannen wijze elkaar leren kennen. Ook hier geldt dat er studenten de kans hebben gekregen zich buiten hun eigen leefomgeving te begeven.

 • Pre-MBO. Dit traject is wederom zeer succesvol.

UITGELICHT
Noordkwartier en Marenlandscholen (PO):​

Coachen van leerlingen in het PO
(executieve functies)

De leerlingen die worden begeleid hebben met name problemen met hun executive functies. Juist de executive functies zijn voorspellend voor schoolsucces (Bull en Scerif, 2001). De leerlingen kennen sterke uiteenlopende cognitieve functies maar hebben vaak ook motivatie- en aandachtsproblemen. In de begeleiding wordt er sterk in gezet op het verbeteren van de executive functies. Het zijn m.n.:

 • taakinitiatie; de leerling begint niet met de taak nadat het de instructie van de leerkracht  heeft ontvangen en begrepen

 • flexibiliteit; de leerling blijft vasthouden aan zijn eigen idee en kan niet een andere oplossing bedenken

 • plannen en organisatie; de leerling begint zonder na te denken aan een taak en doet maar wat en verliest zichzelf dan in de opdracht .

Door op een coachend manier met de leerlingen te werken krijgen ze zicht op hun eigen problematiek. Het eigenaarschap ligt bij de leerling! We gaan uit van de mogelijkheden van de leerlingen. Ze leren om naar hun eigen functioneren te kijken zodat ze zichzelf zo veel mogelijk kunnen bijsturen. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp van de leerkrachten nodig voor het maken van schoolopdrachten.

Weekendschool Petje af Eemsdelta

Aandacht voor talentontwikkeling is een belangrijke investering voor zowel het kind als de samenleving. Als een kind weet waar het goed in is en wat er mogelijk is, krijgt het zelfvertrouwen. Talenten kunnen ontplooien en met een concreet doel in hun hoofd, kunnen kinderen naar een toekomstbeeld toewerken. Zo is de kans groter dat ze gemotiveerder naar school gaan, hun diploma halen en later een passende baan vinden. Mede door de Petje af-activiteiten ontwikkelen kinderen zich tot bewuste burgers die hun talenten inzetten waarmee zij actief bijdragen aan de maatschappij.

Petje af streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen in Nederland zodat zij kunnen opgroeien tot bewuste, zelfstandige personen, die vanuit hun talenten actief bijdragen aan de maatschappij.

Om gelijke kansen te creëren, biedt Petje af Eemsdelta kinderen (10-14 jaar) wekelijks een lokaal georganiseerd, praktijkgericht programma aan waardoor zij in aanraking komen met inspirerende rolmodellen en diverse werkvelden. Dankzij dit programma, waarin ook het gezin wordt betrokken, ontwikkelen kinderen (nieuwe) vaardigheden, een positief zelfbeeld en een beter perspectief voor de toekomst.

IMC-basis-pilot: Farmsumerborg

De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen elke week, twee jaar lang onder schooltijd les van bevlogen gastdocenten die de leerlingen meenemen in hun beroepenwereld. De nadruk tijdens de lessen ligt op het zelf doen en ervaren. De bedoeling is om leerlingen op een positieve manier de wereld te laten ontdekken. Een wereld waarmee ze anders niet snel in aanraking komen. Door de lessen denken leerlingen na over hun toekomst; wat vind ik interessant, waar ben ik goed in, wat past bij mij en wat niet? Ze leren vaardigheden die de rest van hun leven van pas komen, vergroten hun netwerk, krijgen meer zelfvertrouwen doordat ze hun talenten en voorkeuren ontdekken en krijgen een breed beeld van de maatschappij en hun mogelijkheden daarin. Hierdoor kunnen ze later goed gemotiveerde keuzes maken als het gaat om schoolprofiel, studie en werk. Dit is waardevol voor alle kinderen in Nederland. Want wie al op jonge leeftijd mee mag doen in de maatschappij, groeit op om daar later zelf een positieve rol in te spelen.

In oktober 2021 is het IMC Basis programma in de gemeente Eemsdelta van start gegaan op basisschool de Farmsumerborg. Deze school bevindt zich in Farmsum en heeft een hoog schoolweging. IMC Basis verankert de school sterker in de buurt doordat enthousiaste professionals uit de directe omgeving van de basisschool betrokken worden bij het onderwijs. Het curriculum wordt samen met de school opgesteld en sluit aan bij de sectoren die actief zijn in de regio en thema’s die aan bod komen in het overige onderwijsaanbod:

Jaar 1: Journalistiek, Recht, ICT, Beeldende kunst, Zorg en welzijn, Wetenschap, Transport en logistiek, Ondernemen, Reflectie lessen.

Jaar 2: Documentaire, Geneeskunde, Techniek, Podiumkunsten, Politiek, Architectuur, Dier en natuur, Horeca.

Masterclass Pro en Junior Master Class

In het PO is er een aanbod ter bevordering van de kansengelijkheid. Er is een aanbod voor de meer begaafde leerlingen en de praktijkgerichte leerlingen. De meer begaafde leerlingen gaan een dagdeel in de week naar het VO (HAVO/VWO). En de meer praktijkgerichte leerlingen gaan een dagdeel in de week naar het VMBO/ praktijkonderwijs.

Dollard College Woldendorp (VMBO/ HAVO/ VWO)

Mentoring en coaching

Het Dollard College Woldendorp is een kleine school en heeft een intensieve vorm van mentoring. Een mentor heeft tussen de 10 en 15 leerlingen (halve klas) en kan individuele gesprekken voeren. De mentor heeft op deze manier de leerlingen aardig goed in beeld. De betrokkenheid is hierdoor groot. Zo heeft de mentor aandacht voor de armoedeproblematiek, zo nodig kunnen ouders gewezen worden op aanvraagprocedures voor financiële hulp, zodat leerlingen kunnen meedoen. Het mentoraat duurt 2 jaar.

 

Gelijke Kansen voorziening: Time-out voorziening

Op het Dollard College is er een time-out voorziening. Leerlingen die uit de les worden gestuurd worden opgevangen in het time-out lokaal. Leerlingen dienen een uitstuurbrief in te vullen. De time-outleerkracht gaat in gesprek met de leerling over wat er is gebeurd. Na de les vult de leerkracht de achterkant in. De ouders worden altijd gebeld door de leerkracht. De uitstuurbrief dient thuis ondertekend te worden. Het effect van deze voorziening: de problemen van de leerlingen in de lessen worden duidelijk. Leraren sturen minder vaak leerlingen eruit omdat de uitstuurbrief veel tijd kost. Daarnaast vinden leerlingen het niet fijn als er naar huis wordt gebeld.

Iedereen op de school heeft er profijt van als intensievere ondersteuning plaatsvindt. Leerling zelf, de klas waar de leerling in zit, de leraar die de klas en leerling lesgeven. De kansen van leerlingen zijn hierdoor vergroot.

Twee voorbeelden uitgelicht:

 • Een leerling waar de vader plotseling van overleden is heeft in de weken daarna het af en toe moeilijk gehad op school. In de drukte van de klas wilde het even niet, dus heeft die leerling af en toe in het time-out lokaal rustig kunnen werken. Ook zijn er wat gesprekken gevoerd in het kader van rouwverwerking. Hier heeft de leerling veel aan gehad en nog steeds profijt van.

 • Een leerling die tijdens de vrije moment, zoals tussen de lessen en pauzes, erg onrustig en storend was hebben we intensiever kunnen begeleiden door hem af en toe een dag buiten de les in het TO-lokaal te houden. Hierdoor kreeg de klas meer rust, en met de leerling zijn de gedragsverwachtingen in gesprekken benadrukt.

Gelijke Kansen voorzieningen: Ondersteuning

Op het Dollard College zijn de volgende voorzieningen actief: ‘Ondersteuning bij het leren en plannen’ (w.o. huiswerk maken) en ‘Aanvullende ondersteuning bij sociaal emotionele gebeurtenissen en plannen in groepsverband’.

 

Dalton-uren

Op het Dollard College dienen alle leerlingen zich in te schrijven voor in ieder geval 3 Dalton-uren. Tijdens deze uren kunnen leerlingen extra uitleg krijgen voor bepaalde vakken, ze mogen in die tijd ook huiswerk maken. Op iedere donderdagmiddag heeft de hele school 2 Dalton-uren. De invulling kan per week verschillen. Opties voor de invulling zijn: creatief/ sportief/geschiedenisproject/ talentontwikkeling/ tutorsysteem [oudere leerling helpt jongere leerling] enz.

Campus VO Eemsdelta: Theda Mansholt (VMBO)

OOM (Onderwijs Op Maat)

In de OOM (Onderwijs Op Maat) klassen is behoefte aan brede sociale en maatschappelijke ontwikkeling t.b.v. groeimogelijkheden van de leerling. Deze leerlingen gaan in projecten kennis maken met thema’s als wetenschap, geschiedenis en leefwereld oriëntatie. De leerlingen gaan een paar keer per jaar op excursie, hierdoor wordt de wereld van de leerlingen vergroot.

 

Planningsprogramma (non cognitieve vaardigheden)
en huiswerkbegeleiding

Non-cognitieve vaardigheden gaan niet over kennis, maar over vaardigheden die nodig zijn om kennis te verkrijgen en te kunnen toepassen. Het zijn vaardigheden die er bijvoorbeeld voor zorgen dat een jongere overzicht heeft over taken, doorzettingsvermogen toont, gedisciplineerd werkt of een planning kan maken.

Er is een duidelijke relatie tussen het maken/leren van huiswerk en de schoolprestaties. Soms lukt het om samen met ouders een huiswerkstrategie te ontwikkelen die werkt. Als dit niet het geval is, kan het zinvol zijn om de mogelijkheden van huiswerkbegeleiding op school plaats te laten vinden.

 

Taalondersteuning

Om de taalontwikkeling te ondersteunen is er een Mini-bieb op het TMC. Dit is toegankelijk voor alle leerlingen en wordt bij een aantal vakken als verplicht item ingezet om ruimte in de lessen op te vullen. Er zijn boeken en tijdschriften.

 

Typecursus

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen is gebleken dat kinderen die op jonge leeftijd met tien vingers leren typen, zich gemakkelijk kunnen aanpassen op de middelbare school. Het maken van werkstukken, uittreksels en verslagen wordt een stuk eenvoudiger.

Leerlingen die niet goed kunnen typen lopen tegen de volgende zaken aan: Gebrek aan structuur m.b.t. maken van verslagen en werkstukken, gebrek aan typevaardigheid waardoor veel fouten ontstaan en de opdracht lang kan duren en de motivatie om goed af te werken wordt verlaagd. Vandaar dat de typecursus wordt aangeboden aan de leerlingen.

 

Financieel loket

Er komt een financieel loket op het TMC waar ouders vragen kunnen stellen over tegemoetkomingen en andere school gerelateerde financiële vragen. Een financiële coach kan informatie verstrekken over de kosten per schooljaar. Ze wijzen op drie pieken: de vrijwillige ouderbijdrage, de ICT middelen, schoolmateriaal en de schoolreis.

 

Doorstroomprogramma             

Leerlingen op het TMC die vanuit thuis onvoldoende begeleiding krijgen of een taal- of leerachterstand hebben, kunnen een intensief begeleidingsprogramma volgen waardoor ze kunnen doorstromen naar MBO, van KB naar TL of van TL naar HAVO. Zo is er bijvoorbeeld een keuzewerktijduur voor leerlingen die extra wiskunde nodig hebben voor de aansluiting naar de HAVO. Dit uur is voor alle leerlingen toegankelijk.

Campus VO Eemsdelta: Rudolph Pabus Cleveringa (HAVO/ VWO)

Personal boost programma (coachen van leerlingen)

Personal coaches begeleiden leerlingen die dreigen uit te vallen. De mate waarin leerlingen aanvullend ondersteund en/of begeleid kunnen en/of moeten worden indien daar noodzaak toe en/of behoefte aan is, verschilt nogal. Verschillen veroorzaakt door economische, emotioneel/mentale, opleidings- of medische oorzaken dragen bij aan ongelijke kansen tussen leerlingen om een zo goed mogelijk uitstroomniveau te behalen. We merken dat Corona deze verschillen heeft doen toenemen: leerlingen hebben het schoolgaan gemist en waren tijdens online onderwijsperiodes meer aangewezen op zichzelf en de ondersteuning thuis.

Contextkenmerken:

 • De leerling heeft een kansbehoefte kenbaar gemaakt of de kansbehoefte is door een medewerker van de school aanhangig gemaakt. De kansbehoefte is gerelateerd aan één of meerdere oorzaken die het kansengelijkheidsprogramma beschrijft.

 • De ouder kan / ouders kunnen zelf geen begeleiding bieden daar waar de kansbehoefte actueel is.

 • De ouder geeft aan dat er geen naasten (familie, vrienden, kennissen) zijn die begeleiding kunnen bieden daar waar de kansbehoefte actueel is.

 

Leerlingkenmerken:

 • De leerling ondervindt in de voortgang van het onderwijs aantoonbaar nadeel van de beperkte mogelijkheden in begeleidings- en/of ondersteuningsbehoefte in het regulier onderwijsaanbod.

 • De leerling erkent de kansbehoefte.

 • De leerling is gemotiveerd geboden mogelijkheden te benutten en is bereid daar zoveel tijd en aandacht aan te besteden als afgesproken/noodzakelijk.

 • De leerling kampt met sociaal-emotionele problematiek / verkeert in sociale (en of sociaaleconomische) omstandigheden die de voortgang op school belemmeren.

 

Programmakenmerken:

Er is sprake van persoonlijke begeleiding

Er is sprake van persoonlijke begeleidingsafspraken

Er is sprake van ouderparticipatie. Ouderparticipatie betekent dat de ouder betrokken is bij de ondersteuning, en daarvoor drie-overleggen plaatsvinden, fysiek of online.
Betrokkenheid van de ouder betekent:

 • De ouder is op de hoogte van de inhoud van de begeleiding.

 • De ouder is op de hoogte van de vorderingen en het verloop van de uitvoering van de begeleiding.

 • De ouder(s) participeert in de begeleiding. Er wordt afgesproken op welke wijze de ouder kan bijdragen aan de begeleiding.

 • Het contact is individueel fysiek of online. Begeleidingsafspraken op school zijn mogelijk, maar in overleg kan gekozen worden voor begeleiding op afstand door online afspraken te beleggen op een af te spreken tijdstip. Dit is niet gebonden aan schooltijden.

 • De persoonlijke begeleiding is gemiddeld 1 klokuur per week, met een maximale duur van 20 weken (2 schoolperioden / een half schooljaar).

 • De leerling houdt een logboek bij. Het logboek maakt de voortgang en het verloop van het proces inzichtelijk.

   

Noorderpoort Appingedam (MBO)

 

Begeleidingstrajecten:

Op Noorderpoort in Appingedam zijn de docenten altijd opzoek naar mogelijkheden voor de individuele student. Ze maken passend onderwijs voor iedereen. Er zijn verschillende projecten en ondersteuningsmogelijkheden. Zo krijgt de ene leerling een individueel begeleidingsplan en de andere leerling maakt gebruik van het studiecentrum waarin ze begeleid worden bij het plannen, organiseren, structuren het wegwerken van achterstanden.

 

Pre-MBO-traject: Startklas

De afgelopen jaren merkt Noorderpoort Appingedam dat er een toename is aan studenten die voortijdig met de opleiding (moeten) stoppen. Het merendeel van deze studenten heeft een Nederlands paspoort, maar is de taal niet voldoende machtig. De redenen van uitstroom zijn divers, maar zijn samen te vatten in de volgende belemmerende factoren;

 • Taalachterstand

 • Cultuurverschillen

 • Onvoldoende ontwikkeling ten aanzien van de sociale- en communicatieve vaardigheden.

 • Randvoorwaarden vanuit de student zijn niet op orde (huisvesting, opvang kind(eren), financiële voorwaarden e.d.).

 • Studenten hebben psychosociale problematiek en willen geen hulpverlening of weten de route hiernaartoe niet te vinden.

In deze regio groeien veel jongeren op binnen een kwetsbare en kansarme positie. Noorderpoort Appingedam wil vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid passend onderwijs bieden aan de grote diversiteit aan (toekomstige) studenten in de regio. 

Het traject dat Noorderpoort Appingedam aanbiedt aan deze studenten is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en het versterken van de rand voorwaardelijke voorzieningen om uiteindelijk goed te kunnen starten met een passende opleiding en hiermee studiesucces te vergroten.

 

Route Rubicon

In september 2021 is Route Rubicon gestart voor niveau 2, waar studenten in een kleine groep gepersonaliseerd onderwijs kunnen volgen. De Route Rubicon groep bestaat in Appingedam uit een kleine groep studenten. Er zijn vanuit regulier onderwijs Servicemedewerker Breed niv. 2 een aantal studenten doorgestroomd naar Route Rubicon en hebben daar veel baat bij. Ze gedijen een stuk beter in een kleine groep en waar mogelijkheden zijn tot stages binnen de regio. De docent heeft goed contact met betrokken studentbegeleider. RMC-ers en leerplichtambtenaar hebben ook studenten aangemeld voor de Route Rubicon groep in Appingedam en zijn betrokken bij het proces.

Het onderwijsconcept Route Rubicon biedt voortijdige schoolverlaters (vsv-ers) en dreigende vsv-ers de gelegenheid om in een aangepast traject hun startkwalificatie te behalen.

bottom of page