top of page

3

3

GELIJKE KANSEN

BEREIK

2 leerkrachten 

BEREIK
2

Training en coaching van gespreksvaardigheid in het PO

De 2 Gelijke Kansen coördinatoren houden zich bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van een coachingstraject voor leerkrachten van groep 7/8, voor leerkrachten die korter dan 3 jaar een groep 8 hebben en behoefte hebben aan ondersteuning bij het proces van doorverwijzing van PO naar VO. Verder houden zij zich bezig met het onderzoeken van de dilemma's die zich kunnen voordoen bij de verwijzing van het PO naar het VO. De Gelijke Kansen coördinatoren zijn getraind in het voeren van gesprekken en het signaleren van ongelijkheid in het verwijzingsproces. De coördinatoren hebben de taak, leerkrachten in de bovenbouw te trainen en zo nodig te begeleiden bij het versterken van het uitgangspunt, elke leerling op de juiste plek in het Voortgezet Onderwijs.

BEREIK

51 leerkrachten 

BEREIK
51

Gelijke Kansen Conferentie onderadvisering

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van de Rijks Universiteit Groningen (RUG) over advisering hebben de Gelijke kansen coördinatoren PO in november 2019 de ‘Conferentie Gelijke Kansen: onderadvisering’ georganiseerd voor de leerkrachten van de bovenbouw van het PO. In deze conferentie werd de relatie gelegd tussen het leerkracht handelen, de verwachtingen en de gelijke kansen voor elke leerling in de overgang van PO naar VO. De Gelijke Kansen Coördinatoren vertelden over: doorverwijzingsproces, coachingstraject voor leerkrachten en arrangementen voor leerlingen.

Opbrengsten conferentie: Er is veel bewustwording gekomen op het gebied van advisering. Voor scholen is helder geworden dat ze daadwerkelijk onderadviseren en dat ze daar ook iets mee moeten. Voor veel scholen was dit echt een eye-opener.

Na de conferentie: Er zijn in november/ december 2019 2 coachingsaanvragen gedaan. De Gelijke Kansen Coördinatoren PO zijn hier niet tevreden over. Directeuren zijn gevraagd dit onder de aandacht te brengen en te stimuleren bij groep 7/8 leerkrachten. De Gelijke Kansen Coördinatoren  organiseren in februari 2020 een conferentie met het PO, VO en MBO om armoede en gelijke kansen nogmaals onder de aandacht te brengen bij directeuren en teamleiders. Ze hopen dat dit nog een extra impuls geeft aan het gevoel van urgentie en dit leidt tot meer coachingsaanvragen.

BEREIK

3 gelijke Kansen Coördinatoren en Ambulant begeleider

BEREIK
3

Noordkwartier en Marenlandscholen (PO):

​Gelijke kansen-coördinatoren PO

In september 2019 zijn 2 gelijke kansen coördinatoren PO aangesteld. Zij houden zich bezig met het organiseren van bijeenkomsten, het informeren van medewerkers en het ontwikkelen en uitvoeren van een coachingstraject voor leerkrachten van groep 7/8. Dit alles met als doel het creëren van bewustwording op het gebied van gelijke kansen en het verkleinen van ongelijke kansen. Een ambulant begeleider van het Regionaal Expertise Team (RET) ondersteunt individuele leerlingen die het risico lopen geen goede overgang te hebben naar het VO. Zij hebben ondersteuning om dit te voorkomen en krijgen van huis uit niet de ondersteuning die daarvoor nodig is. Deze ambulant begeleider ondersteunt ook de 2 gelijke kansen coördinatoren.

BEREIK

5 leerlingen 

BEREIK
5

Coachen van leerlingen in het PO (executieve functies)

De leerlingen die zijn begeleid hadden met name problemen met hun executive functies. Juist de executive functies zijn voorspellend voor schoolsucces (Bull en Scerif, 2001). De leerlingen kenden sterke uiteenlopende cognitieve functies maar hadden allen motivatie- een aandachtsproblemen. In de begeleiding is er sterk in gezet op het verbeteren van de executive functies. Het waren m.n.:

 • taakinitiatie; de leerling begint niet met de taak nadat het de instructie van de leerkracht heeft ontvangen en begrepen

 • flexibiliteit; de leerling blijft vasthouden aan zijn eigen idee en kan niet een andere oplossing bedenken

 • plannen en organisatie; de leerling begint zonder na te denken aan een taak en doet maar wat en verliest zichzelf dan in de opdracht .

Door op een coachend manier met de leerlingen te werken krijgen ze zicht op hun eigen problematiek. Het eigenaarschap ligt bij de leerling! We gaan uit van de mogelijkheden van de leerlingen. Ze leren om naar hun eigen functioneren te kijken zodat ze zichzelf zo veel mogelijk kunnen bijsturen. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp van de leerkrachten nodig voor het maken van schoolopdrachten.

Quotes van de leerlingen:

 • Ik heb geleerd om mijn potjes met zin, aandacht en doorzetten weer bij  te vullen.

 • Ik kom tot een steeds beter resultaat omdat ik heb geleerd niet meer te gaan wandelen op zoek naar een werkplek.

 • Ik pak nu mijn  kracht en stoor mezelf niet.

BEREIK

46 leerlingen

waarvan

12 Master Class Pro

34 Junior Master Class

BEREIK
46

Masterclass Pro en Junior Master Class

In het PO is er een aanbod ter bevordering van de kansengelijkheid. Er is een aanbod voor de meer begaafde leerlingen en de praktijkgerichte leerlingen. De meer begaafde leerlingen gaan een dagdeel in de week naar het VO (HAVO/VWO). En de meer praktijkgerichte leerlingen gaan een dagdeel in de week naar het VMBO/ praktijkonderwijs. 

BEREIK

39 jongeren 

BEREIK
39

Weekendschool Petje af Hogeland       

39 kansarme jongeren (tussen de 10 en 14 jaar) hebben deelgenomen aan de weekendschool. Zij hebben kennis gemaakt met 7 verschillende beroepen, hun interesses en talenten ontdekt, belangrijke (sociale) vaardigheden ontwikkeld en aan een netwerk gebouwd.

BEREIK

22 leerlingen

BEREIK
22

Theda Mansholt College (VMBO)

Doorstroomprogramma             

Leerlingen op het TMC die vanuit thuis onvoldoende begeleiding krijgen of een taal- of leerachterstand hebben, kunnen een intensief begeleidingsprogramma volgen waardoor ze kunnen doorstromen naar MBO, van KB naar TL of van TL naar HAVO. Zo is er bijvoorbeeld een keuzewerktijduur voor leerlingen die extra wiskunde nodig hebben voor de aansluiting naar de HAVO. Dit uur is voor alle leerlingen toegankelijk.

BEREIK

6 leerlingen 

BEREIK
6

Personal coach

Op het TMC zijn 6 leerlingen begeleid door een personal coach. Personal coaches begeleiden leerlingen die dreigen uit te vallen. Met regelmaat vinden er gesprekjes plaats tussen personal coach en leerling. De personal coach helpt en begeleidt de leerling met een specifieke ondersteuningsvraag in zijn of haar schoolloopbaan. Ondersteuningsvragen kunnen liggen op het gebied van planning en organisatie/sociaal-emotioneel gebied/gedrag/leertechnisch.

Dollard College Woldendorp

(VMBO/ HAVO/ VWO)

Mentoring en coaching

Het Dollard College Woldendorp is een kleine school en heeft een intensieve vorm van mentoring. Een mentor heeft tussen de 10 en 15 leerlingen (halve klas) en kan individuele gesprekken voeren. De mentor heeft op deze manier de leerlingen aardig goed in beeld. De betrokkenheid is hierdoor groot. Zo heeft de mentor aandacht voor de armoedeproblematiek, zo nodig kunnen ouders gewezen worden op aanvraagprocedures voor financiële hulp, zodat leerlingen kunnen meedoen. Het mentoraat duurt 2 jaar.

BEREIK

300 leerlingen 

BEREIK
300

Gelijke Kansen voorziening: Time-out voorziening

Op het Dollard College is er een time-out voorziening. Leerlingen die uit de les worden gestuurd worden opgevangen in het time-out lokaal. Leerlingen dienen een uitstuurbrief in te vullen. Vragen die recent zijn toegevoegd: Was het uitsturen terecht? Wie kan je daarbij helpen? Wat heb je daarbij nodig? De time-outdocent gaat in gesprek met de leerling over wat er is gebeurd. Na de les vult de docent de achterkant in. De ouders worden altijd gebeld door de docent. De uitstuurbrief dient thuis ondertekend te worden. Het effect van deze voorziening: de problemen van de leerlingen in de lessen worden duidelijk. Docenten sturen minder vaak leerlingen eruit omdat de uitstuurbrief veel tijd kost. Daarnaast vinden leerlingen het niet fijn als er naar huis wordt gebeld.

BEREIK

30 leerlingen

BEREIK
30

Gelijke Kansen voorziening: ‘Ondersteuning bij het leren en plannen’

Op het Dollard College is de volgende voorziening gestart: ‘Ondersteuning bij het leren en plannen’ (w.o. huiswerk maken). In 2019 is er eerst ingezet op het leren plannen. In 2020 zal de begeleiding van de leerstrategieën weer worden opgepakt.

Dalton-uren

Op het Dollard College dienen alle leerlingen zich in te schrijven voor in ieder geval 3 Dalton-uren. Tijdens deze uren kunnen leerlingen extra uitleg krijgen voor bepaalde vakken, ze mogen in die tijd ook huiswerk maken. Op iedere donderdagmiddag heeft de hele school 2 Dalton-uren. De invulling kan per week verschillen. Opties voor de invulling zijn: creatief/ sportief/geschiedenisproject/ talentontwikkeling/ tutorsysteem [oudere leerling helpt jongere leerling] enz.

George Martens School (Praktijkonderwijs [Pro])

 

Leerlingen goed in beeld

Op de George Martens School hebben de docenten de leerlingen goed in beeld, maar ook de ouders en de achtergronden, bijv. armoedeproblematiek. Dit komt doordat zij een sterk mentoraat hebben. Een mentor heeft 12-14 leerlingen in zijn mentorklas.

Alle leerlingen participeren

Op de George Martens School doen alle leerlingen mee aan alle activiteiten, zoals de schoolreis. Dit is het beleid van de school. Wanneer leerlingen de mogelijkheden hebben om na het praktijkonderwijs naar het MBO te gaan, dan zorgt de school ervoor dat de leerlingen naar de MBO-open dagen gaan. Wanneer nodig dan gaat er een docent mee.

Goede aansluiting PO-Pro: Masterclass Pro

Op de George Martens School zorgen zij voor een goede aansluiting van het speciaal onderwijs (PO) in de regio met hun eigen praktijkonderwijs. In de samenwerking tussen beide scholen staat het elkaar leren kennen en van elkaar leren centraal. Het George Martens faciliteert de masterclass Pro door haar Praktijkpleinen ter beschikking te stellen. Leerlingen van het Pro lopen stage door tijdens de lessen masterclass Pro te assisteren en begeleiden.

Het Hogeland College

(VMBO/ HAVO/ VWO)

Intensief begeleidingstraject naar MBO

Op Het Hogeland College is er een intensief begeleidingstraject voor leerlingen uit HAVO4 die er voor kiezen om naar het MBO te gaan. Dat kan doordat ze een tweede maal gaan blijven zitten en dan verplicht van school moeten, of leerlingen die vanuit een positieve motivatie een MBO-opleiding willen gaan doen of leerlingen die voorzien dat ze de HAVO niet gaan halen en dus tijdens het schooljaar al weten dat ze volgend schooljaar naar het MBO gaan.

De leerling bespreekt, indien gewenst met ouders, met de decaan de opties. De decaan zoekt dan naar passende opties binnen het MBO. Er wordt dan rechtstreeks contact gezocht met MBO instellingen door de decaan. Ook de leerplichtambtenaar wordt hierbij betrokken. Indien nodig wordt er dan een gedoogbeschikking afgegeven waarbij de leerling nog een aantal dagen op school een aangepast rooster volgt en voor de rest werkt of stage loopt om zich voor te bereiden op de MBO studie. Ook moeten leerlingen een reflectieverslag schrijven over waar ze nu staan, wat hun sterke en minder sterke eigenschappen zijn, moeten ze feedback vragen aan klasgenoten en ouders en beschrijven ze wat ze nog nodig hebben richting het MBO.

Studieondersteuning en sociale/ emotionele begeleiding:

Op Het Hogeland College bieden wij studieondersteuning aan, waarbij geselecteerde leerlingen ondersteuning krijgen op gebied van motivatie, planning en/of leerstrategieën. Naast de studiebegeleiding biedt de school ook begeleiding op het  sociale/ emotionele vlak. Dit alles om ervoor te zorgen dat leerlingen niet uitvallen.

Succestraject voor doublures:

Op Het Hogeland College volgen leerlingen die in HAVO4 of VWO5 doubleren een succestraject, waar ze in twee dagen een reflectieverslag schrijven over waar ze nu staan, wat hun sterke en minder sterke eigenschappen zijn, ze feedback vragen aan klasgenoten en ouders en ze beschrijven wat ze nog nodig hebben voor het volgende schooljaar.

BEREIK

71 leerlingen en 
(BOP's en trajecten)

BEREIK
71

Noorderpoort Appingedam (MBO)

 

Individuele begeleidingstrajecten:

Op Noorderpoort in Appingedam zijn de docenten altijd opzoek naar mogelijkheden voor de individuele student. Ze maken passend onderwijs voor iedereen. Er zijn verschillende projecten en ondersteuningsmogelijkheden, zoals:

 • Begeleidingsgesprekken n.a.v. BOP's (persoonlijke begeleidings-en ontwikkelplannen)

 • Huiswerk- en studiebegeleiding (door docenten en stagiaires  psychologie en orthopedagogiek)

 • Kans 050

Time-out- en heroriënteringstrajecten:

 • Playing for succes

 • Landgoed 't Zandt

 • Nieuwe wegen

Maatwerktrajecten:

 • Aangepast rooster i.v.m. ziekte of aandoening

 • Individueel les

 • Extra stage i.v.m. gedrags- of leerproblemen

 • Begeleiding bij buitenschoolse zaken (op financieel/ maatschappelijk/ persoonlijk gebied) door school als wijkfunctionaris

 • Begeleiding bij medische zaken door schoolarts

 • Doorverwijzingen naar maatschappelijk werk, jongerenwerk, gemeente (leerplicht en RMC en jongerenloket)

Ondersteuningsproject landgoedcamping ‘t Zandt (uitgelicht)

Het ondersteuningstraject is een succesvol traject om VSV (Voortijdig School Verlaten) te voorkomen. Vastgelopen studenten (waarbij sprake is van schoolverzuim of komen uit een uitkeringssituatie) gaan 10 weken in een andere context leren en werken en oriënteren op terugkeer naar de opleiding of overstap naar een ander opleiding. Zij doen positieve werk- en leerervaringen op zodat ze weer gemotiveerd raken om hun opleiding te vervolgen of een ander opleiding te gaan volgen en om structuur en planning aan te leren.

In samenwerking met Drewes Wildeman van de camping en RMC, wordt per student een plan van aanpak opgesteld. De studenten werken deels op het landgoed en werken daarnaast aan hun schooltaken. Op de camping leren ze meer over het echte leven. Door aandacht te besteden aan werknemersvaardigheden worden ze voorbereid op de arbeidsmarkt en leren ze sociale basisvaardigheden. Regels zijn aanwezig maar het belangrijkste is voor elkaar zorgen. Koffie voor de ander halen, komt in het begin bij de studenten niet in ze op. Oog hebben voor de omgeving en afspraken nakomen zijn vaardigheden die op de camping erg zichtbaar zijn. De studenten mogen op hun eigen tempo leren, krijgen complimenten en worden aangemoedigd om initiatief te nemen. Ze runnen het campingwinkeltje, maken het schoon en geven een eigen draai aan de winkel.

Ze krijgen verantwoordelijkheden (o.a. de sleutel) en enorm veel vertrouwen van Drewes, studenten gaan daar goed mee om. Docenten en RMC-medewerker komen regelmatig op het landgoed.

Het resultaat in 2019 is: De studenten werden gezien en positief gewaardeerd voor hun inzet en inspanningen. Ze werden intensief begeleid en uitgedaagd met verschillende vraagstukken aan de slag te gaan, met en van elkaar te leren en 4 van de 6 studenten zijn na een periode van 10 weken teruggekeerd op school en ronden hun studiejaar met goed gevolg af.

bottom of page