top of page
Intro:

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind.

Doel:

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind.

 

Specifieke doelgroep:

Leerlingen die vanuit de thuissituatie niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben in hun onderwijsloopbaan en daarmee het risico lopen op afstromen, uitvallen of uitstromen op een lager niveau dan ze gezien hun capaciteiten zouden kunnen.

OPBRENGST
Gelijke Kansen Alliantie Eemsdelta

De kansen van leerlingen/ studenten zijn vergroot.

Middels:

 • Coaching in PO en VO (inclusief begeleiding van PO naar VO)

 • Deelname aan Gelijke Kansen Voorzieningen (o.a. vergroten van de wereld, huiswerkbegeleiding, leren plannen en organiseren, Time-Out lokaal, typecursus, Petje af, Thuis in Taal, IMC, Introductiekamp, 24-uur onderwijs)

 • Scholing ‘Ieder Kind Kansrijk’, Financieel Loket, inzet brugfunctionaris, Kindplan Qworzo

Studenten
120

Leerlingen
2.934

Medewerkers
265

Ouders
965

Werkgevers14

Studenten NHL
50

Er vindt afstemming en uitwisseling plaats tussen de PO-, VO- en MBO-scholen op het gebied van gelijke kansen in de Eemsdelta en Het Hogeland. Gezamenlijke projecten worden geïnitieerd.

Middels:

 • werkgroepmeetings GKA

Werkgroepleden

8

De betrokkenheid van ouders is vergroot.

Middels:

 • Ondersteuningsactiviteiten (o.a. coaching) voor Gelijke Kansen leerlingen

 • Intensief mentorcontact

 • Financieel loket

 • Voorlichting Weekendschool Petje af

OPBRENGST
Gelijke Kansen Alliantie Het Hogeland

Er is een plan voor ‘Ieder kind doet mee’ opgesteld voor PO-leerlingen in Het Hogeland.          

Middels:

 • De GKA-coördinator heeft de behoeften in kaart gebracht

 • Voorstel gedaan voor project ‘Ieder kind doet mee’

 • Plan geschreven met verschillende medewerkers

Medewerkers
75

Er is een start gemaakt met de planvorming voor het GKA-plan van het VO in Het Hogeland.        

Middels:

 • De GKA-coördinator heeft de behoeften in kaart gebracht

Medewerkers
3

TROTS OP

 

 • Samenwerking met partners
   

 • De projecten lopen veelal conform planning
   

 • In de school wordt het Gelijke Kansen-beleid ingebed bij de docenten
   

 • De manier waarop we meer leerlingen dan gepland hebben kunnen helpen met plannen en organiseren.
   

 • De borging van het time-out lokaal op Dollard College Woldendorp. Ondanks personele wisselingen blijft het toch enorm waardevol om dit lokaal te hebben en hebben veel leerlingen en collega's er baat bij!
   

 • Introductiekamp Noorderpoort was (ondanks minder aantal studenten) een succes!

UITGELICHT
Noordkwartier en Marenlandscholen (PO):​

Coachen van leerlingen in het PO
(executieve functies)

De leerlingen die worden begeleid hebben met name problemen met hun executive functies. Juist de executive functies zijn voorspellend voor schoolsucces (Bull en Scerif, 2001). De leerlingen kennen sterke uiteenlopende cognitieve functies maar hebben vaak ook motivatie- en aandachtsproblemen. In de begeleiding wordt er sterk in gezet op het verbeteren van de executive functies. Het zijn m.n.:

 • taakinitiatie; de leerling begint niet met de taak nadat het de instructie van de leerkracht  heeft ontvangen en begrepen

 • flexibiliteit; de leerling blijft vasthouden aan zijn eigen idee en kan niet een andere oplossing bedenken

 • plannen en organisatie; de leerling begint zonder na te denken aan een taak en doet maar wat en verliest zichzelf dan in de opdracht .

Door op een coachend manier met de leerlingen te werken krijgen ze zicht op hun eigen problematiek. Het eigenaarschap ligt bij de leerling! We gaan uit van de mogelijkheden van de leerlingen. Ze leren om naar hun eigen functioneren te kijken zodat ze zichzelf zo veel mogelijk kunnen bijsturen. Hierdoor hebben zij uiteindelijk minder hulp van de leerkrachten nodig voor het maken van schoolopdrachten.

Weekendschool Petje af Eemsdelta

Aandacht voor talentontwikkeling is een belangrijke investering voor zowel het kind als de samenleving. Als een kind weet waar het goed in is en wat er mogelijk is, krijgt het zelfvertrouwen. Talenten kunnen ontplooien en met een concreet doel in hun hoofd, kunnen kinderen naar een toekomstbeeld toewerken. Zo is de kans groter dat ze gemotiveerder naar school gaan, hun diploma halen en later een passende baan vinden. Mede door de Petje af-activiteiten ontwikkelen kinderen zich tot bewuste burgers die hun talenten inzetten waarmee zij actief bijdragen aan de maatschappij.

Petje af streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen in Nederland zodat zij kunnen opgroeien tot bewuste, zelfstandige personen, die vanuit hun talenten actief bijdragen aan de maatschappij.

Om gelijke kansen te creëren, biedt Petje af Eemsdelta kinderen (10-14 jaar) wekelijks een lokaal georganiseerd, praktijkgericht programma aan waardoor zij in aanraking komen met inspirerende rolmodellen en diverse werkvelden. Dankzij dit programma, waarin ook het gezin wordt betrokken, ontwikkelen kinderen (nieuwe) vaardigheden, een positief zelfbeeld en een beter perspectief voor de toekomst.

IMC-basis-pilot: Farmsumerborg

De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen elke week, twee jaar lang onder schooltijd les van bevlogen gastdocenten die de leerlingen meenemen in hun beroepenwereld. De nadruk tijdens de lessen ligt op het zelf doen en ervaren. De bedoeling is om leerlingen op een positieve manier de wereld te laten ontdekken. Een wereld waarmee ze anders niet snel in aanraking komen. Door de lessen denken leerlingen na over hun toekomst; wat vind ik interessant, waar ben ik goed in, wat past bij mij en wat niet? Ze leren vaardigheden die de rest van hun leven van pas komen, vergroten hun netwerk, krijgen meer zelfvertrouwen doordat ze hun talenten en voorkeuren ontdekken en krijgen een breed beeld van de maatschappij en hun mogelijkheden daarin. Hierdoor kunnen ze later goed gemotiveerde keuzes maken als het gaat om schoolprofiel, studie en werk. Dit is waardevol voor alle kinderen in Nederland. Want wie al op jonge leeftijd mee mag doen in de maatschappij, groeit op om daar later zelf een positieve rol in te spelen.

In oktober 2021 is het IMC Basis programma in de gemeente Eemsdelta van start gegaan op basisschool de Farmsumerborg. Deze school bevindt zich in Farmsum en heeft een hoog schoolweging. IMC Basis verankert de school sterker in de buurt doordat enthousiaste professionals uit de directe omgeving van de basisschool betrokken worden bij het onderwijs. Het curriculum wordt samen met de school opgesteld en sluit aan bij de sectoren die actief zijn in de regio en thema’s die aan bod komen in het overige onderwijsaanbod:

Jaar 1: Journalistiek, Recht, ICT, Beeldende kunst, Zorg en welzijn, Wetenschap, Transport en logistiek, Ondernemen, Reflectie lessen.

Jaar 2: Documentaire, Geneeskunde, Techniek, Podiumkunsten, Politiek, Architectuur, Dier en natuur, Horeca.

Financieel loket voor scholen in de Eemsdelta

Er is een financieel loket waar ouders vragen kunnen stellen over tegemoetkomingen en andere school gerelateerde financiële vragen. Een financiële coach kan informatie verstrekken over de kosten per schooljaar. Ze wijzen op drie pieken: de vrijwillige ouderbijdrage, de ICT middelen, schoolmateriaal en de schoolreis.

Ouders die moeite hebben met rondkomen maar net boven de grens van financiële ondersteuning vallen bij materiaal en activiteiten voor school een mogelijkheid geven voor extra financiële ondersteuning via een potje vanuit Gelijke Kansen Alliantie Eemsdelta.

Dollard College Woldendorp (VMBO/ HAVO/ VWO)

Mentoring en coaching

Het Dollard College Woldendorp is een kleine school en heeft een intensieve vorm van mentoring. Een mentor heeft tussen de 10 en 15 leerlingen (halve klas) en kan individuele gesprekken voeren. De mentor heeft op deze manier de leerlingen aardig goed in beeld. De betrokkenheid is hierdoor groot. Zo heeft de mentor aandacht voor de armoedeproblematiek, zo nodig kunnen ouders gewezen worden op aanvraagprocedures voor financiële hulp, zodat leerlingen kunnen meedoen. Het mentoraat duurt 2 jaar.

 

Gelijke Kansen voorziening: Time-out voorziening

Op het Dollard College is er een time-out voorziening. Leerlingen die uit de les worden gestuurd worden opgevangen in het time-out lokaal. Leerlingen dienen een uitstuurbrief in te vullen. De time-outleerkracht gaat in gesprek met de leerling over wat er is gebeurd. Na de les vult de leerkracht de achterkant in. De ouders worden altijd gebeld door de leerkracht. De uitstuurbrief dient thuis ondertekend te worden. Het effect van deze voorziening: de problemen van de leerlingen in de lessen worden duidelijk. Leraren sturen minder vaak leerlingen eruit omdat de uitstuurbrief veel tijd kost. Daarnaast vinden leerlingen het niet fijn als er naar huis wordt gebeld.

Iedereen op de school heeft er profijt van als intensievere ondersteuning plaatsvindt. Leerling zelf, de klas waar de leerling in zit, de leraar die de klas en leerling lesgeven. De kansen van leerlingen zijn hierdoor vergroot.

Twee voorbeelden uitgelicht:

 • Een leerling waar de vader plotseling van overleden is heeft in de weken daarna het af en toe moeilijk gehad op school. In de drukte van de klas wilde het even niet, dus heeft die leerling af en toe in het time-out lokaal rustig kunnen werken. Ook zijn er wat gesprekken gevoerd in het kader van rouwverwerking. Hier heeft de leerling veel aan gehad en nog steeds profijt van.

 • Een leerling die tijdens de vrije moment, zoals tussen de lessen en pauzes, erg onrustig en storend was hebben we intensiever kunnen begeleiden door hem af en toe een dag buiten de les in het TO-lokaal te houden. Hierdoor kreeg de klas meer rust, en met de leerling zijn de gedragsverwachtingen in gesprekken benadrukt.

Gelijke Kansen voorzieningen: Ondersteuning

Op het Dollard College zijn de volgende voorzieningen actief: ‘Ondersteuning bij het leren en plannen’ (w.o. huiswerk maken) en ‘Aanvullende ondersteuning bij sociaal emotionele gebeurtenissen en plannen in groepsverband’.

 

Dalton-uren

Op het Dollard College dienen alle leerlingen zich in te schrijven voor in ieder geval 3 Dalton-uren. Tijdens deze uren kunnen leerlingen extra uitleg krijgen voor bepaalde vakken, ze mogen in die tijd ook huiswerk maken. Op iedere donderdagmiddag heeft de hele school 2 Dalton-uren. De invulling kan per week verschillen. Opties voor de invulling zijn: creatief/ sportief/geschiedenisproject/ talentontwikkeling/ tutorsysteem [oudere leerling helpt jongere leerling] enz.

Campus VO Eemsdelta: Theda Mansholt (VMBO)

OOM (Onderwijs Op Maat)

In de OOM (Onderwijs Op Maat) klassen is behoefte aan brede sociale en maatschappelijke ontwikkeling t.b.v. groeimogelijkheden van de leerling. Deze leerlingen gaan in projecten kennis maken met thema’s als wetenschap, geschiedenis en leefwereld oriëntatie. De leerlingen gaan een paar keer per jaar op excursie, hierdoor wordt de wereld van de leerlingen vergroot.

 

Planningsprogramma (non cognitieve vaardigheden)
en huiswerkbegeleiding

Non-cognitieve vaardigheden gaan niet over kennis, maar over vaardigheden die nodig zijn om kennis te verkrijgen en te kunnen toepassen. Het zijn vaardigheden die er bijvoorbeeld voor zorgen dat een jongere overzicht heeft over taken, doorzettingsvermogen toont, gedisciplineerd werkt of een planning kan maken.

Er is een duidelijke relatie tussen het maken/leren van huiswerk en de schoolprestaties. Soms lukt het om samen met ouders een huiswerkstrategie te ontwikkelen die werkt. Als dit niet het geval is, kan het zinvol zijn om de mogelijkheden van huiswerkbegeleiding op school plaats te laten vinden.

 

Taalondersteuning

Om de taalontwikkeling te ondersteunen is er een Mini-bieb op het TMC. Dit is toegankelijk voor alle leerlingen en wordt bij een aantal vakken als verplicht item ingezet om ruimte in de lessen op te vullen. Er zijn boeken en tijdschriften.

 

Typecursus

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen is gebleken dat kinderen die op jonge leeftijd met tien vingers leren typen, zich gemakkelijk kunnen aanpassen op de middelbare school. Het maken van werkstukken, uittreksels en verslagen wordt een stuk eenvoudiger.

Leerlingen die niet goed kunnen typen lopen tegen de volgende zaken aan: Gebrek aan structuur m.b.t. maken van verslagen en werkstukken, gebrek aan typevaardigheid waardoor veel fouten ontstaan en de opdracht lang kan duren en de motivatie om goed af te werken wordt verlaagd. Vandaar dat de typecursus wordt aangeboden aan de leerlingen.

Campus VO Eemsdelta: Rudolph Pabus Cleveringa (HAVO/ VWO)

Personal boost programma (coachen van leerlingen)

Personal coaches begeleiden leerlingen die dreigen uit te vallen. De mate waarin leerlingen aanvullend ondersteund en/of begeleid kunnen en/of moeten worden indien daar noodzaak toe en/of behoefte aan is, verschilt nogal. Verschillen veroorzaakt door economische, emotioneel/mentale, opleidings- of medische oorzaken dragen bij aan ongelijke kansen tussen leerlingen om een zo goed mogelijk uitstroomniveau te behalen. We merken dat Corona deze verschillen heeft doen toenemen: leerlingen hebben het schoolgaan gemist en waren tijdens online onderwijsperiodes meer aangewezen op zichzelf en de ondersteuning thuis.

Contextkenmerken:

 • De leerling heeft een kansbehoefte kenbaar gemaakt of de kansbehoefte is door een medewerker van de school aanhangig gemaakt. De kansbehoefte is gerelateerd aan één of meerdere oorzaken die het kansengelijkheidsprogramma beschrijft.

 • De ouder kan / ouders kunnen zelf geen begeleiding bieden daar waar de kansbehoefte actueel is.

 • De ouder geeft aan dat er geen naasten (familie, vrienden, kennissen) zijn die begeleiding kunnen bieden daar waar de kansbehoefte actueel is.

 

Leerlingkenmerken:

 • De leerling ondervindt in de voortgang van het onderwijs aantoonbaar nadeel van de beperkte mogelijkheden in begeleidings- en/of ondersteuningsbehoefte in het regulier onderwijsaanbod.

 • De leerling erkent de kansbehoefte.

 • De leerling is gemotiveerd geboden mogelijkheden te benutten en is bereid daar zoveel tijd en aandacht aan te besteden als afgesproken/noodzakelijk.

 • De leerling kampt met sociaal-emotionele problematiek / verkeert in sociale (en of sociaaleconomische) omstandigheden die de voortgang op school belemmeren.

 

Programmakenmerken:

Er is sprake van persoonlijke begeleiding

Er is sprake van persoonlijke begeleidingsafspraken

Er is sprake van ouderparticipatie. Ouderparticipatie betekent dat de ouder betrokken is bij de ondersteuning, en daarvoor drie-overleggen plaatsvinden, fysiek of online.
Betrokkenheid van de ouder betekent:

 • De ouder is op de hoogte van de inhoud van de begeleiding.

 • De ouder is op de hoogte van de vorderingen en het verloop van de uitvoering van de begeleiding.

 • De ouder(s) participeert in de begeleiding. Er wordt afgesproken op welke wijze de ouder kan bijdragen aan de begeleiding.

 • Het contact is individueel fysiek of online. Begeleidingsafspraken op school zijn mogelijk, maar in overleg kan gekozen worden voor begeleiding op afstand door online afspraken te beleggen op een af te spreken tijdstip. Dit is niet gebonden aan schooltijden.

 • De persoonlijke begeleiding is gemiddeld 1 klokuur per week, met een maximale duur van 20 weken (2 schoolperioden / een half schooljaar).

 • De leerling houdt een logboek bij. Het logboek maakt de voortgang en het verloop van het proces inzichtelijk.

bottom of page