top of page
RESULTATEN-PICTO.png

1

ICT 

Doel:

‘Het leveren en implementeren van een leerlijn ter stimulering van de digitale geletterdheid van leerlingen, aangeboden aan leerkrachten en docenten’. Deze leerlijn is vraag gestuurd, gericht op het PO en VO en wordt met en door de leerkracht / docent uitgevoerd op de school. De leerlijn is in de basis geïntegreerd met het bestaande onderwijs. Basicly is de leverancier.

Ontwikkeling:

In 2021 heeft werkgroep ‘ICT’, bestaande uit ict-coördinatoren en leidinggevenden uit het PO, VO en MBO, de volgende stappen gezet:

 

 • Verbreding werkgroep
  De verbreding van de werkgroep met een vertegenwoordiger van VO-bovenbouw van het Aletta Jacobs College is bestendigd.  

 • Overdracht PO-VO
  Er is overleg met Basicly over de wens vanuit de werkgroep om de mogelijkheden te verkennen de individuele doorlopen route die digitaal is vastgelegd overgedragen kan worden naar het VO, omdat ook het VO werkt met de leerlingportal van Basicly. ‘Digitaal rijbewijs’ dat je meeneemt naar VO. De mogelijkheid hiertoe is besproken en daar is voor dit schooljaar technisch op geanticipeerd. Daarnaast zijn er in overleg met de werkgroep en afzonderlijk het dr. Aletta Jacobs College aanpassingen gedaan aan het digitaal platform van Basicly, dat wordt ingezet voor onderwijs in digitale geletterdheid in PO en VO.

 • Digitaal portfolio
  Vanuit de werkgroep wordt gesproken over een digitaal portfolio in PO en VO. Er is onderzoek gedaan (op bestuursniveau) naar welke PO school/organisatie een digitaal portfolio beheert, welk platform daarvoor wordt gebruikt en op welke wijze het portfolio is ingericht. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen PO/VO-scholen in ons werkgebied zijn die actief werken met een digitaal portfolio. Afgesproken is de mogelijkheid te onderzoeken welk platform kan volstaan voor zowel PO als VO om in te zetten voor het uitwerken van een digitaal portfolio. Het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum heeft bij wijze van pilot in het LVS-systeem Magister een functionaliteit opengezet dat voor mentoren/leerlingen kan dienen als digitaal portfolio..

 • Bovenbouw VO
  Het actieplan digitale geletterdheid is goedgekeurd door het bestuur van Kansrijke Groningers en voorgelegd aan de schoolleidingen van het Hogeland College, VO Eemsdelta en het Aletta Jacobs College. De plannen en doelen voor schooljaren 21-22 en 22-23 en de monitoring zijn vastgesteld.

 • Tinkercad – 3D printen
  3D printen is op 1VO-school in het maatwerkprogramma geïmplementeerd voor leerlingen in de onderbouw. Kennisdeling op dit terrein kan plaatsvinden.   

 • Typcursus leerlingen VO
  Er is behoefte aan een typcursus voor leerlingen in het VO.

OPBRENGST

De vaardigheden van leerlingen op het gebied van digitale geletterdheid zijn vergroot.

Middels:

 • de totstandkoming en continuering van onderwijs in digitale geletterdheid op 104 PO en VO-scholen in Noord en Midden Groningen.

leerlingen
10.925

Het aantal docenten in PO en VO dat is getraind en wordt ingezet voor onderwijs in digitale geletterdheid is vergroot.

Middels: trajecten ICT (Basicly)

scholen
104

leerkrachten/ docenten
835

De inzetbaarheid van het digitale platform van Basicly is door aanpassingen meer variabel voor inzet in het VO.

Middels: Overleg met werkgroep en individuele scholen.

upgrade
digitaal platform Basicly

Het ICT-traject is succesvol afgerond op scholen die een schoolbrede ICT-visie hebben geformuleerd, het kernteam van docenten is geschoold en de doorlopende leerlijn is geïmplementeerd en geborgd. Deze scholen hebben het certificaat Digitaal geletterd (in de vorm van een muurtegel) ontvangen.

Middels: succesvol afronden van het ICT-traject.


42

van de 104 scholen

Er is sprake van (hernieuwde) kennismaking met zittende leden en nieuwe vertegenwoordigers. Er is akkoord op het plan VO-bovenbouw. Er zijn nieuwe ambities geformuleerd voor 2022.

Middels: werkgroepmeetings.

werkgroepleden

10

Opbrengst uitvoering VO-bovenbouw plan: nadere afstemming tussen de betrokken VO-scholen om gezamenlijk te kunnen optrekken, in lijn met de afzonderlijke ambities van de afzonderlijke scholen.

Middels: gesprekvoering tussen teamleiders van de betrokken VO-scholen.

3

Teamleiders

De impact op en het belang van het ICT-programma voor de regio hebben we laten zien aan de 4 wethouders van onderwijs van de gemeenten Het Hogeland, Midden Groningen, Groningen en Eemsdelta. Hierdoor zijn de bestaande samenwerkingen geïntensiveerd.

Middels: Meeting bestuur KG met wethouders Onderwijs op 1 december 2021

wethouders
Onderwijs
 

4

Beleidsmedewerkers
8

bottom of page